SEVEN BANK Internasyonal Remittance ServiceInternasyonal Remittance Service

Makipag-ugnay

Gabay ng Internasyonal Remittance Service

Mangyaring tandaan ang mga puntos sa ibaba hinggil sa paggamit ng serbisyo.
 1. Ang serbisyo at transaksyon na aming hinahatid sa inyo, sa karaniwan, ay nasa wikang Hapon lang. Para sa kapakanan at kaginhawaan ng kustomer, may mga pagkakataon na ipapakita ito sa ibang wika, subalit dahil may limitasyon ang pagpapakita sa ibang wika, at sa pagkakataon na iba ang nilalaman ng kahulugan sa wikang Hapon,ang tungkol sa mga ito ay makikita sa wikang hapon.
 2. Sa paggamit ng Internasyonal Remittance Service, siguraduhing basahin ang [Gabay ng Produkto]・[Paliwanag Hinggil sa Mahahalagang Putnos]・[Patakaran ng Internasyonal Remittance Service] upang malaman ang detalye at nilalaman ng serbisyo.

1Remittance sa pagitan ng dalawang indibidwal mula sa bansang hapon patungong ibang bansa lamang ang tinatanggap.

 • Remittance mula sa indibidwal na nakatira sa bansang Hapon (18 taon gulang o mas matanda), patungo sa indibidwal na nakatira sa ibang bansa lamang ang tinatanggap. Remittance patungo sa korporasyon ay hindi tinatanggap.
 • Remittance mula sa ibang bansa patungo sa bansang Hapon ay hindi tinatanggap.

2Remittance na may rason ang pagpapadala lamang ang tatanggapin.

 • Ang rason ng pagpapadala gaya ng pagbayad sa import (para sa bagay o serbisyo na inimport) o komersyal na layunin at iba pa, ang mga rason na iba sa itinakdang rason ng pagpapadala *1 ay hindi tatanggapin.
 • Base sa [Foreign Exchange at Batas ng Foreign Trade] kailangan ng pahintulot, apruba, abiso, rehistrasyon at iba pa bago magpadala ng remittance, sa pagpapadala ng remittance sa amin hindi namin itsetsek kung ang nasabing hakbang na nakasaad sa itaas ay tapos na. I-click dito para kumpirmahin ang mga kailangang detalye sa pagremit.

3Ang transaksyon ay gagawin sa loob ng nakasaad na limitasyon.

 • May itinakdang limitasyon ang aming kumpanya sa limitasyon ng remittance,mga bansang tumatanggap ng remittance, matatanggap na currency, pagrehistro ng tatanggap ng remittance at iba pa, ang remittance na inyong ipapadala ay ipapadala namin sa loob ng limitasyon na nakatakda sa kontrata ng Internasyonal Remittance Service*2.
 • Maliban sa limitasyon na nakatakda sa aming kumpanya, may ibang limitasyon din na maaaring ipatupad base sa lugar na tatanggap ng remittance na naka-tie up sa Western Union, limitasyon sa pagtanggap ng remittance, uri ・dalas ng transaksyon hingil sa matatanggap na currency, at iba pa, may limitasyon din base sa batas ng bansang tatanggap ng remittance *3.
 • Ang natanggap na remittance na nais ninyong ipadala ay susunod ayon sa tuntunin ng Western Union o sa lugar ng pagtanggap ng remittance, at base sa limitasyon o tuntunin nito ay matatanggap ang pinadalang remittance. Ayon sa limitasyon o tuntunin ng transaksyon, may posibilidad na hindi matanggap ang naremit na halaga *4 .
 • Ang limitasyon ng tsansakasyon na nakalista sa itaas ay maaaring baguhin ng walang anunsyo.

4Kailangan magbukas ng account sa Seven Bank at kailangan magrehistro sa Internasyonal Remittance Service para magamit itong serbisyo.

 • Pagkatapos magrehistro ng account, sisiyasatin namin ang inyong rehistrasyon, at may posibilidad na tanggihan ang inyong rehistrasyon. Hinihingi namin ang inyong pang-unawa dahil hindi namin maipapaalam sa inyo ang nilalaman ng pagsiyasat.

5Ang remittance ay maaaring gawin sa pamamagitan ng internet banking/ mobile banking at sa Seven Bank ATM (magsisimula sa Hulyo 2011 ).

 • Ang remittance ay maaaring manggaling sa perang nakadeposito sa Seven Bank account (ordinary savings) at dito din isasauli ang bayad kapag nagkataon na kailangan isauli ito. Ang pera na hindi nanggaling sa bank account ay hindi maaaring ipadala.

6Ang lugar na may tie-up sa Western Union ang pwedeng tumaanggap ng remittance.

 • Hindi maaaring tumanggap ng remittance sa mga lugar na walang tie-up sa Western Union. Sa karagdagan, hindi maaaring tanggapin ang pera maliban sa bansang tatanggapan ng remittance na isinaad ng kustomer. Bukod dito, Sa pagtatalaga ng tumatanggap na bansa, kung nais ninyong italaga ang probinsya o lungsod bago ang itinalaga ng tumatanggap na bansa, hindi matatanggap ang pera sa tumatanggap na lokasyon maliban sa inyong nakatalagang probinsya o lungsod o kalapit na probinsya.
 • Ang perang aming tinanggap mula sa inyo na nais ninyong ipadala ay susunod ayon sa tuntunin ng Western Union o sa lugar ng pagtanggap ng remittance, at ang remittance ay matatanggap base sa tuntunin at limitasyon na naisaad. Dahil dito, ang matatanggap naming remittance na nais ninyong ipadala ay may posibilidad na hindi maipadala ng buo o hindi maipadala ng tuluyan depende sa tuntunin ng lugar ng pagtanggap ng remittance*4.
 • Hindi din po namin responsibilidad kung nagkamali ng pagtanggap ng remittance, hindi ninyo matatanggap ang remittance o maaaring kulang ito, o kaya'y nahuli ang pagtanggap ng remittance sa Western Union o sa lugar ng tanggapan ng remittance *5. Subalit, batay sa reklamo ng kustomer , sisiyasatin namin at ng Western Unioni ang dahilan ng pagkakamali sa pagbayad ng remittance o kaya sa hindi pagbayad ng remittance, kapag ang pagkakamali ay nasa Western Union o sa lugar ng pagtanggap ng remittance, isasangguni sa inyo kung kakanselahin namin ang inyong remittance o di kaya ay ipapadala namin muli ang remittance para matanggap ito ng taong tatanggap ng remittance.

7Ang prinsipyo ng serbisyong ito ay ang matanggap ang ipinadalang remittance sa currency na isinaad ng kustomer.

 • Sa prinsipyo, ang matatanggap na remittance ay ibabawas sa yen na nasa Seven Bank account (ordinary savings), at papalitan ito sa isinaad na currency gamit ang currency rate na itinakda namin *6.
 • Pagkatapos ipadala ang remittance mula sa amin, may posibilidad na hindi mapalitan sa naisaad na currency ang inyong remittance depende sa limitasyon ng lugar ng pagtanggap ng remittance na naka-tie up sa Western Union.
 • Kapag ang lugar ng pagtanggap ng remittance ay bangko, maliban sa ilang bahagi ng bansang China, sa prinsipyo ay hindi maaaring ideposito ng diretso ang remittance sa account ng bangko ng tatanggap nito*7.
 • Depende sa lugar ng pagtanggap ng remittance, maaaring tanggapin ang remittance sa ibang currency na isinaad ng nagremit at maaari din itong tanggapin maliban sa cash, ito ay posible sa pamamagitan ng hiwalay na transaksiyon sa pagitan ng tatanggap ng remittance at lugar ng pagtanggap ng remittance. Ang hiwalay na transaksyon na gagawin ay responsibilidad ng taong tatanggap ng remittance. Wala pong responsibilidad ang aming kumpanya sa magiging resulta ng hiwalay na transaksyon, ito po ay responsibilidad ng taong tatanggap ng remittance.

8Pagkatapos ipadala ang remittance, hindi na pwedeng palitan ang detalye nito.

 • Kung kailangan ninyong baguhin ang detalye ng remittance, sa prinsipyo ay dapat kanselahin ang nasabing remittance, at gumawa uli ng bagong transaksyon ng remittance.

9Ang pagkansela ng remittance ay papayagan lamang kung ang remittance ay hindi pa natatanggap*8. Mula sa araw ng pagremit hanggang 30 araw na hindi pa ito natatanggap, sa prinsipyo ay kaagad na kakanselahin ang transaksyon at isasauli ang pera sa inyong Seven Bank account (ordinary account).

 • Kapag ang kinansela o irerefund ang remittance, ibabalik ang halaga ng remittance sa inyo subalit ibabawas ang singil ng remittance fee at iba pang bayad mula dito *4. Aabutin ng halos 4 na araw ng negosyo bago maisauli ang pera ng remittance.
 • Tumawag sa telephone center para ikansela ang remittance.
 • Sa kaso ng kanselasyon dahil sa hindi pagtanggap ng remittance sa loob ng 30-araw mula sa petsa ng pagremit, hindi po namin kayo bibigyan ng abiso.

10Paalala lang po sa Remittance Control Number (MTCN) na makukuha sa panahon ng pagremit, at sa currency rate o halaga ng matatanggap na remittance na nakadisplay sa screen ng transaksyon.
Mangyaring ingatan na huwag iwala ang iyong resibo.

 • Pagkatapos maipadala ang remittance, kailangan ng tatanggap ng remittance ang remittance control number (MTCN), at depende sa bansang tatanggap kailangan din minsan ng test question at answer *9, ito ay nakasulat sa screen ng transaksyon o sa detalye ng transaksyon (resibo). Ang impormasyong ito ay kailangan sa pagtanggap ng remittance, reposonsibilidad ninyo ang pagkontak sa tatanggap ng remittance, at ang pagtago ng impormasyon. Kapag ang nasabing impormasyon ay kumalat sa ibang tao, wala pong responsibilidad ang aming kumpanya sa ano mang pinsalang mangyayari.
 • Depende sa bansang tatanggap ng remittance, ang gagamitin na currency rate ay rate ng kasalukuyang oras ng pagtanggap ng remittance, posibleng iba ito sa rate na nakasaad na [currency rate] at [halagang matatanggap] sa transaksyon screen ng pagremit o ang matatanggap na currency ay matatangap pagkatapos ng palitan ng ibang currency na itinalaga ng kumpanya sa pandaigdigang palitan sa oras ng pagbayad o anumang panahon. I-click dito para sa karagdagang impormasyon.
 • Mangyaring ingatan na huwag iwala ang iyong resibo. Maaaring magamit para sa Income Tax Return. Sa muling pag-isyu ng resibo, kinakailangan ng bayaran.
 • *1 Ang itinakdang rason ng remittance ay [hometown remittance],[pang-matrikula],[pambayad sa doktor],[araw-araw na gastusin],[pambayad sa paglalakbay],[regalo]. (Hulyo 19, 2011 at sa kasalukuyan).
 • *2 Para sa karagdagang tanong hinggil sa limitasyon, sumangguni sa Seven Bank telephone center(0120-937-711).
 • *3 Para sa karagdagang tanong hinggil sa limitasyon, sumangguni sa Western Union call center (0034-800-400-733),
 • *4 Sa anumang dahilan at hindi matanggap ang remittance sa lugar ng pagtanggap nito at sumasang-ayong ang aming kumpanya dito, sa prinsipyo ay isasauli namin ang halaga (yen)ng remittance at ang singil ng remittance at ibang singil.
 • *5 Hindi po namin responsibilidad ang oras ng operasyon o kalidad ng serbisyo ng lugar ng pagtanggap ng remittance na naka-tie up sa Western Union.
 • *6 May mga bansa na nangangaltas ng buwis kapag tumanggap ng remittance at ito ay ibabawas sa halaga ng inyong pinadala.
 • *7 Depende sa bansang tatanggap ng remittance, kung idedeposit ang tatanggapin remittance sa banko ng tatanggap nito, kailangan ng hiwalay na transaksyon para mangyari ito.
 • *8 Base sa batas o sa pagtanggi ng tatanggap ng remittance, posibleng hindi makansela ang pagremit.
 • *9 Maliban sa Remittance Control Number (MTCN) , may mga bansa (lalo na sa bandang Africa) na nangangailangan ng test question at answer. Ang [test question] ay itatanong sa tatanggap ng remittance upang masigurado na siya nga ang tunay na tatanggap ng remittance, ang [answer] ay sagot sa tanong.
 • * Maaaring mag-apply ng kontrata sa para sa International Remittance Service sa sangay ng Seven Bank na may tauhan ngunit hindi maaaring magpadala ng remittance mula rito.
 • ◇Ang Internasyonal Remitance Service ng Seven Ginko ay serbisyong hinahatid ng Seven Bank. Ito ay iba at hiwalay sa serbisyong hatid ng Western Union. Ang Western Union, gaya ng iba naming kasosyo, ay nagbibigay ng suporta sa amin sa pamamagitan ng pag-alok ng mga lugar ng pagtanggap ng remittance, ang Western Union, ay nagsisilbi bilang lugar ng pagtanggap ng remittance lamang at hindi kayo direktang kustomer nito.
 • ◇Ang serbisyo at transaksyon na aming hinahatid sa inyo, sa karaniwan, ay nasa wikang Hapon. Para sa kapakanan at kaginhawaan ng kustomer, may mga pagkakataon na ipapakita ito sa ibang wika, subalit may limitasyon ang pagpapakita sa ibang wika, at may pagkakataon na magkaiba ang nilalaman o kahulugan sa wikang Hapon, kaya't sumangguni sa wikang Hapon.