SEVEN BANK Dịch vụ Chuyển tiền Quốc tếスDịch vụ Chuyển tiền Quốc tế

Các thắc mắc

Đặc điểm chính của Dịch vụ

Xin lưu ý các điều sau đây khi sử dụng dịch vụ.
 1. Về nguyên tắc, các dịch vụ và các giao dịch của Seven Bank sẽ được mô tả bằng tiếng Nhật. Để thuận tiện cho các khách hàng, các ngôn ngữ khác cũng có thể được sử dụng. Tuy nhiên, việc sử dụng các ngôn ngữ khác sẽ bị hạn chế, và nếu có bất kỳ sự khác biệt nào về ý nghĩa giữa tiếng Nhật và các ngôn ngữ khác, ý nghĩa theo tiếng Nhật sẽ được ưu tiên sử dụng.
 2. Khi sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế, bạn cần phải đọc Đặc điểm chính của Dịch vụ , Thông báo về các Vấn đề Quan trọng , và Các Điều lệ của Dịch vụ Chuyển tiền Quốc tế để hiểu các thông tin chi tiết của dịch vụ.

1Dịch vụ này chỉ dành cho việc chuyển tiền từ các cá nhân ở Nhật Bản cho các cá nhân ở nước ngoài.

 • Dịch vụ này chỉ dành cho việc chuyển tiền từ các khách hàng cá nhân (từ 18 tuổi trở lên) ở Nhật Bản cho những người nhận sống ở nước ngoài. Dịch vụ này sẽ không gửi tiền cho các công ty.
 • Dịch vụ này sẽ không chuyển tiền từ nước ngoài đến Nhật Bản.

2Dịch vụ này sẽ chỉ gửi tiền cho các mục đích đã được quy định.

 • Dịch vụ này sẽ chỉ chuyển tiền cho các mục đích đã được quy định *1, và sẽ không chuyển tiền cho bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm cả việc thanh toán các hóa đơn nhập khẩu (đối với các hàng hóa và dịch vụ) và các mục đích thương mại.
 • Seven Bank sẽ không xử lý bất kỳ việc chuyển tiền nào trong đó Seven Bank được yêu cầu xác nhận việc hoàn thành các thủ tục nhất định trước khi gửi tiền, bao gồm các giấy phép, phê chuẩn, thông báo, và đăng ký theo Ngoại Hối và Luật Ngoại Thương cần có trước. Để biết các thông tin mà bạn cần phải kiểm tra trước mỗi lần chuyển tiền, xin vui lòng nhấp vào đây.

3Dịch vụ này sẽ được cung cấp trong phạm vi các hạn chế thương mại đã quy định.

 • Seven Bank đặt ra các hạn chế liên quan đến số tiền chuyển tối đa, các quốc gia, các loại tiền, và số lượng người nhận đã đăng ký. Seven Bank sẽ chấp nhận các đơn xin thực hiện thỏa thuận dịch vụ chuyển tiền quốc tế cũng như các yêu cầu chuyển tiền trong phạm vi các hạn chế *2
 • Western Union hoặc các địa điểm nhận tiền được liên kết với nó có thể áp đặt các điều kiện bổ sung cho những điều kiện đã được quy định bởi Seven Bank, bao gồm các phương thức thanh toán và giá trị giao dịch, số tiền thanh toán tối đa, các hạn chế về tần suất thanh toán, các hạn chế về các loại tiền sẽ được sử dụng, và các hạn chế theo pháp luật cũng như các quy định ở các quốc gia khi nhận tiền *3
 • Việc chuyển tiền mà Seven Bank chấp nhận sẽ phải tuân theo những hạn chế về thương mại của Western Union và các địa điểm nhận tiền, và tiền sẽ được nhận trong phạm vi các giới hạn. Khoản tiền do Seven Bank nhận có thể không được nhận tại các địa điểm nhận tiền dưới những hạn chế này. *4
 • Các điều kiện có thể được thông qua hoặc thay đổi mà không báo trước.

4Để sử dụng dịch vụ, bạn cần phải mở một tài khoản Seven Bank và nộp đơn xin thực hiện một thỏa thuận dịch vụ chuyển tiền quốc tế.

 • Seven Bank sẽ thẩm tra những người nộp đơn và có thể từ chối các đơn đăng ký. Seven Bank sẽ không tiết lộ các thông tin chi tiết của việc thẩm tra.

5Bạn sẽ chỉ gửi tiền thông qua dịch vụ ngân hàng trực tuyến (Internet banking)/dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động (mobile banking) hoặc thông qua các máy ATM của Seven Bank (từ tháng 7 năm 2011).

 • Bạn sẽ có thể chuyển tiền từ tài khoản Seven Bank của bạn (tài khoản thông thường). Bạn sẽ cần phải gửi tiền qua tài khoản ngân hàng của mình.

6Bạn sẽ chỉ nhận được tiền tại các địa điểm được liên kết với Western Union.

 • Bạn sẽ chỉ có thể nhận tiền tại các địa điểm nhận tiền được liên kết với Western Union. Bạn sẽ không thể nhận tiền tại các địa điểm nhận tiền ở các quốc gia không phải là quốc gia được khách hàng chỉ định. Ngoài ra, trong trường hợp phải chỉ định cả bang・thành phố lúc chỉ định quốc gia nhận tiền thì có trường hợp quý khách sẽ không nhận được tiền tại những địa điểm nhận tiền nằm ngoài bang・thành phố chỉ định hoặc bang lân cận.
 • Việc chuyển tiền mà Seven Bank chấp nhận sẽ phải tuân theo những điều kiện do Western Union và các địa điểm nhận tiền áp đặt, và chỉ có những giao dịch chuyển tiền mà đáp ứng được các điều kiện đó mới có thể được hoàn thành. Khoản tiền do Seven Bank nhận có thể không được nhận tại một vài hoặc tất cả các địa điểm nhận tiền ở các quốc gia nơi số tiền này sẽ được nhận *4
 • Seven Bank sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thanh toán không chính xác, không thanh toán, thanh toán ít hay thanh toán chậm có thể do Western Union hoặc các địa điểm nhận tiền được liên kết của nó.*5 Tuy nhiên, sau khi điều tra theo yêu cầu của khách hàng nếu Seven Bank và Western Union xác nhận rằng thanh toán không chính xác hoặc không thanh toán là do Western Union hoặc các địa điểm nhận tiền, thì Seven Bank sẽ có hành động được xem là phù hợp, chẳng hạn như hủy bỏ giao dịch chuyển tiền hoặc điều chỉnh việc thanh toán, trong đó tính đến việc ưu tiên khách hàng.

7Về nguyên tắc, người nhận sẽ nhận tiền mặt theo loại tiền do khách hàng chỉ định.

 • Về nguyên tắc, đồng yên Nhật được rút từ tài khoản Seven Bank (tài khoản thông thường) sẽ được chuyển đổi thành loại tiền do khách hàng chỉ định, áp dụng tỷ giá hối đoái do Seven Bank quyết định *6
 • Ngay cả khi Seven Bank nhận tiền từ một khách hàng, người nhận sẽ không thể nhận được loại tiền do khách hàng chỉ định do các hạn chế về thương mại của Western Union và các địa điểm nhận tiền.
 • Ngay cả khi địa điểm nhận tiền là một ngân hàng, về nguyên tắc tiền cũng không thể được chuyển đến tài khoản ngân hàng của người nhận ngoại trừ một số quốc gia nhất định bao gồm Trung Quốc *7
 • Tại một số địa điểm nhận tiền nhất định, người nhận sẽ có thể nhận được các loại tiền ngoài loại tiền do khách hàng chỉ định hoặc các hình thức nhận tiền khác ngoài tiền mặt thông qua các giao dịch riêng lẻ giữa người nhận và địa điểm nhận tiền. Trong trường hợp này, người nhận sẽ phải chịu trách nhiệm đối với các giao dịch riêng lẻ. Seven Bank sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ chi phí hay tổn thất nào mà người nhận phải chịu vì bất kỳ lý do gì.

8Về nguyên tắc, sẽ không có thay đổi nào đối với việc chuyển tiền sau khi yêu cầu chuyển tiền đã được chấp nhận.

 • Nếu bạn cần phải thay đổi, về nguyên tắc, bạn sẽ được yêu cầu hủy bỏ giao dịch và đề nghị giao dịch chuyển tiền một lần nữa.

9Seven Bank sẽ chấp nhận việc hủy bỏ của khách hàng chỉ khi số tiền đã chuyển vẫn chưa được nhận *8. Về nguyên tắc, Seven Bank sẽ hủy bỏ ngay lập tức số tiền chưa được nhận trong vòng 30 ngày sau khi giao dịch được chấp nhận và hoàn trả lại vào tài khoản Seven Bank của khách hàng (tài khoản thông thường).

 • Xin lưu ý rằng trong trường hợp hủy bỏ, các khoản tiền, bao gồm các khoản tiền sẽ được gửi đi khi dịch vụ được chấp nhận, các khoản phí, bao gồm phí gửi và các chi phí khác sẽ không được hoàn lại*4. Có thể sẽ mất khoảng 4 ngày làm việc kể từ ngày hủy bỏ cho đến khi tiền được hoàn trả lại.
 • Tổng đài điện thoại của Seven Bank sẽ chấp nhận các hủy bỏ của khách hàng.
 • Nếu việc chuyển tiền bị hủy bỏ do không nhận tiền trong vòng 30 ngày sau khi giao dịch được chấp nhận, khách hàng sẽ không được thông báo về việc hủy bỏ này.

10Chú ý đến Mã Số Chuyển Tiền (MTCN) được phát hành khi giao dịch chuyển tiền được chấp nhận và tỷ giá ngoại hối cũng như số tiền sẽ được nhận sẽ hiển thị trên màn hình giao dịch.
Xin vui lòng ko đánh mất và bảo quản phiếu chi tiết giao dịch cẩn thận.

 • Khi chấp nhận một giao dịch chuyển tiền, Seven Bank sẽ phát hành một Mã Số Chuyển tiền (MTCN), và để chuyển tiền đến một số khu vực và quốc gia nhất định, một câu hỏi kiểm tra và trả lời*9 sẽ được hiển thị trên màn hình giao dịch và biên lai. Mã Số Chuyển tiền (MTCN) và, ở một số quốc gia nhất định, câu hỏi và câu trả lời này sẽ được yêu cầu khi người nhận nhận tiền, vì vậy khách hàng được yêu cầu truyền đạt chúng cho người nhận và phải giữ bảo mật các thông tin đó. Seven Bank sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào gây ra bởi bên thứ ba mà không phải là khách hàng hay người nhận sử dụng thông tin này.
 • Ở một số quốc gia nhất định, đồng yên Nhật sẽ được chuyển đổi thành ngoại tệ do khách hàng chỉ định theo tỷ giá ngoại hối tại thời điểm khi người nhận nhận tiền, và việc rút số tiền được chuyển sẽ phải chịu thuế và lệ phí. Ngoài ra, loại tiền tệ nhận có thể sẽ được hoán chuyển thành loại tiền tệ khác do công ty chúng tôi quy định theo tỉ giá ngoại hối mà công ty chúng tôi quy định tại thời điểm thanh toán hoặc các thời điểm khác. Trong trường hợp như vậy, tỷ giá ngoại hối và số tiền được nhận hiển thị trên màn hình có thể sẽ khác với tỷ giá và số tiền thực tế, xin vui lòng nhấp vào đây để biết thêm thông tin.
 • Xin vui lòng ko đánh mất và bảo quản phiếu chi tiết giao dịch cẩn thận. Trường hợp có thể trở nên cần thiết khi sử dụng để khai thuế chẳng hạn. Quý khách cần phải trả phí dịch vụ cho việc tái phát hành phiếu chi tiết giao dịch.
 • *1 Các mục đích đã được quy định bao gồm việc chuyển tiền của những người di cư, học phí, phí y tế, chi phí sinh hoạt, chi phí đi lại, và quà tặng (tíTính từ ngày 19 tháng Bảy năm 2011)
 • *2 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các hạn chế, xin vui lòng gọi đến Tổng đài Điện thoại của Seven Bank theo số 0120-937-711.
 • *3 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các hạn chế, xin vui lòng gọi đến Trung tâm Cuộc gọi của Western Union theo số 0034-800-400-733.
 • *4 Nếu Seven Bank thừa nhận việc bạn không thể nhận tiền tại bất kỳ địa điểm nhận tiền nào trong nước mà nguyên nhân không phải do khách hàng cũng không phải do người nhận. Seven Bank, về nguyên tắc, sẽ hủy bỏ giao dịch chuyển tiền và sẽ hoàn trả tất cả số tiền được chuyển và toàn bộ các loại phí bao gồm cả phí gửi đã nhận từ khách hàng bằng đồng Yên Nhật.
 • *5 Seven Bank sẽ không chịu trách nhiệm đối với chất lượng dịch vụ và giờ hoạt động của các địa điểm nhận tiền được liên kết với Western Union.
 • *6 Tại một số quốc gia nhất định, thuế tem và các loại thuế khác được trừ vào số tiền được chuyển khi rút tiền.
 • *7 Tại một số quốc gia nhất định, các giao dịch riêng lẻ sẽ phải được thực hiện, chẳng hạn như việc chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng của người nhận.
 • *8 Giao dịch chuyển tiền không thể bị hủy nếu việc hủy bỏ đó bị luật pháp cấm và các quy định hoặc nếu các đối tác kinh doanh từ chối việc hủy bỏ.
 • *9 Khi tiền được chuyển đến một số quốc gia nhất định, chủ yếu là các quốc gia Châu phi, Seven Bank sẽ đưa ra một câu hỏi kiểm tra và câu trả lời cho câu hỏi ngoài một Mã Số Chuyển tiền (MTCN), người nhận sẽ phải đưa ra câu hỏi kiểm tra và câu trả lời cho câu hỏi đó để xác nhận khi người nhận nhận tiền.
 • * Khách hàng có thể nộp đơn đăng ký xin sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế, nhưng họ không thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền tại các văn phòng chi nhánh của chúng tôi.
 • ◇Dịch vụ chuyển tiền quốc tế Seven Bank sẽ do Seven Bank cung cấp và không phải do Western Union tự cung cấp. Western Union sẽ hỗ trợ Seven Bank với tư cách là một đối tác kinh doanh trong việc rút tiền tại các địa điểm nhận tiền. Cả Western Union và các địa điểm nhận tiền đều không phải là bên tham gia giao dịch này.
 • ◇Về nguyên tắc, các dịch vụ cũng như các giao dịch của Seven Bank sẽ được mô tả bằng tiếng Nhật. Để thuận lợi cho khách hàng, các ngôn ngữ khác cũng được sử dụng. Tuy nhiên, việc sử dụng các ngôn ngữ khác sẽ bị hạn chế, và nếu có bất kỳ sự khác biệt nào về ý nghĩa giữa tiếng Nhật và các ngôn ngữ khác, ý nghĩa theo tiếng Nhật sẽ được ưu tiên sử dụng.