Top

ขั้นตอนการถอนเงินในต่างประเทศ

  1. เงินที่หักจะถูกแปลงเป็นเงินเยนที่อัตราแลกเปลี่ยนในเวลาที่ข้อมูลการใช้บริการบัตรเดบิตมาถึงธนาคารเซเว่น
  2. เมื่อข้อมูลการขายที่เสร็จสมบูรณ์มาจากร้านค้าที่คุณซื้อสินค้าถึงธนาคารเซเว่นในวันต่อมา JCB จะหักหรือคืนเงินส่วนต่างที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจากอัตราแลกเปลี่ยนขณะชำระเงินด้วยบัตรที่ร้านค้าดังกล่าว

    • *ระบบจะส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณได้ลงทะเบียนไว้เพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีจำนวนเงินส่วนต่างเกิดขึ้น

ตัวอย่าง: กรณีที่คุณซื้อสินค้าในต่างประเทศมูลค่า 100 ดอลลาร์

ปิด