Text Size

Current Position :HomeOpen a Seven Bank Accountบัตร ATM พร้อมบริการบัตรเดบิตความช่วยเหลือสถานการณ์ที่ไม่สามารถใช้บัตรเดบิตได้

สถานการณ์ที่ไม่สามารถใช้บัตรเดบิตได้

ร้านค้าที่ไม่รับบัตรเดบิต

บัตร ATM พร้อมบริการบัตรเดบิตอาจไม่สามารถใช้ได้ที่ร้านค้าบางแห่ง เช่น ทางด่วน ปั๊มน้ำมันหรือการซื้อสินค้าบนเครื่องบินและในระบบร้านค้าที่ลงทะเบียนสมาชิกไว้ (ร้านค้าสมาชิกที่ลงทะเบียนหมายเลขบัตรและจ่ายเงินค่าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง)
นอกจากนี้ ธนาคารอาจไม่อนุญาตให้ร้านค้าบางแห่งให้บริการนี้อีกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจของร้านค้าและรูปแบบการใช้งานต่างๆ แม้ว่าร้านค้าดังกล่าวจะไม่ได้ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้

* แจ้งประกาศเกี่ยวกับการยกเลิกการรับบัตร ATM พร้อมบริการบัตรเดบิตธนาคารเซเว่นในร้านค้าพันธมิตรบางแห่ง

2019 / 5 / 15

เงินอิเล็กทรอนิกส์ Edy charge
JR West ICOCA (รวมการซื้อ/เติมเงิน)
การซื้อสินค้าทางไปรษณีย์และในลักษณะที่เหมือนกัน QVC
Scroll
Duskin
Tsutaya Discas
Wacoal
Co-op Kinki
ค่าประกันภัย SBI Insurance
AXA Direct Life Insurance
H.S. Insurance
BNP Paribas Cardif
Houseguard SSI
Mitsui Sumitomo Aioi Life Insurance
Sompo Japan Nipponkoa Himawari Life Insuranc
Tokyo Marine Nichido
การสันทนาการ JRA
Meiho Ski Resort
Izumi Country Club
ใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้า BBIQ Power Company
บริการโทรศัพท์ Kyushu Phone
ทางด่วน
การซื้อสินค้าบนเครื่องบิน
บริษัทแท็กซี่บางแห่ง สถานีบริการแก๊ส และสนามกอล์ฟ

ร้านค้าที่คุณลงทะเบียนหมายเลขบัตรไว้และชำระเงินเป็นประจำ.
(ค่าสาธารณูปโภค,ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์,ค่าบริการอินเทอร์เน็ต,ค่าโทรศัพท์มือถือ *อื่นๆ เป็นต้น)

อื่นๆ

เพื่อความอุ่นใจในการใช้บริการบัตรเดบิต คุณอาจไม่สามารถใช้บริการดังกล่าวได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

คุณต้องมีบัญชีธนาคารเซเว่นจึงจะสามารถสมัครใช้บริการบัตรเดบิตได้

ลูกค้าที่มีบัญชีธนาคารเซเว่น

(เปลี่ยนเป็นบัตร ATM พร้อมบริการบัตรเดบิต)

สมัครทางโทรศัพท์ 0120-720-367

ลูกค้าที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารเซเว่น
สมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศไปพร้อมกัน

เปิดบัญชี (การสมัครพร้อมกัน)

ลูกค้าที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารเซเว่น

Go to Top of Page