Text Size

Current Position :HomeOpen a Seven Bank Accountบัตร ATM พร้อมบริการบัตรเดบิตความช่วยเหลือการคืนเงิน/ธุรกรรมที่ไม่ทราบข้อมูล

การคืนเงิน/ธุรกรรมที่ไม่ทราบข้อมูล

การคืนเงินในกรณีที่คุณยกเลิกการซื้อสินค้า

หากคุณยกเลิกการซื้อสินค้า บัญชีของคุณจะได้รับเงินค่าสินค้าดังกล่าวคืน
หลังจากธนาคารเซเว่นได้ยืนยันการยกเลิกจากร้านค้าในเครือ JCB แล้ว ค่าสินค้าจะถูกคืนให้กับบัญชีของคุณ

  • *ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ร้านค้าในเครือ JCB จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินการคืนเงิน ซึ่งขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาหลายวันก่อนที่คุณจะได้รับเงินคืน

หักหรือการคืนเงินส่วนต่างอันเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน กรณีที่คุณใช้บริการร้านค้าในเครือ JCB ในต่างประเทศ

หากคุณใช้บัตรเดบิตในต่างประเทศ เงินที่แปลงเป็นเงินเยนจะถูกถอนออกเป็นการชั่วคราวที่อัตราแลกเปลี่ยนในเวลาที่มีการใช้บัตรดังกล่าว
เมื่อข้อมูลการขายที่เสร็จสมบูรณ์จากร้านค้าในเครือ JCB มาถึงธนาคารเซเว่นในวันต่อมา JCB จะหักหรือคืนจำนวนเงินส่วนต่างที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลาที่ใช้บัตรให้ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้เมื่อตอนชำระเงินที่ร้านค้าในเครือ JCB ดังกล่าว
ตัวอย่างของจำนวนเงินส่วนต่างที่เกิดขึ้น

ในกรณีที่ไม่มีการคืนเงินตามจำนวนที่ยกเลิก

โปรดทราบว่าหากมีการยกเลิกธุรกรรมโดยร้านค้าในเครือ JCB (ข้อมูลการยกเลิกไม่ถูกส่งไปถึงธนาคารเซเว่น) และผ่านไป 60 วัน ธุรกรรมผ่านบัตรเดบิตดังกล่าวจะถูกยกเลิกและคุณจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชี

หากคุณต้องการให้มีการคืนเงินด่วน ให้ส่งคำขอเพื่อแจ้งว่าร้านค้าในเครือ JCB ได้ยกเลิกการทำธุรกรรมดังกล่าวแล้ว (ถ้ามี)

ธุรกรรมที่ไม่ทราบข้อมูล

ในกรณีด้านล่างนี้ มีการหักเงินออกจากบัญชีของคุณในวันที่อื่นที่ไม่ตรงกับวันที่มีการใช้บัตร
ตรวจสอบว่าจำนวนเงินถูกต้องหรือไม่

  • ในกรณีของการชำระเงินรายเดือนเช่นค่าโทรศัพท์มือถือ
  • หากคุณใช้บัตรเดบิตในต่างประเทศ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจเกิดขึ้นตั้งแต่ในเวลาที่คุณใช้บัตรจนกระทั่งข้อมูลการขายที่เสร็จสมบูรณ์ส่งมาถึงธนาคารเซเว่น
คุณต้องมีบัญชีธนาคารเซเว่นจึงจะสามารถสมัครใช้บริการบัตรเดบิตได้

ลูกค้าที่มีบัญชีธนาคารเซเว่น

(เปลี่ยนเป็นบัตร ATM พร้อมบริการบัตรเดบิต)

สมัครทางโทรศัพท์ 0120-720-367

ลูกค้าที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารเซเว่น
สมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศไปพร้อมกัน

เปิดบัญชี (การสมัครพร้อมกัน)

ลูกค้าที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารเซเว่น

Go to Top of Page