Current Position :HomeOpen a Seven Bank Accountบัตร ATM พร้อมบริการบัตรเดบิตสำหรับท่านที่ใช้บัตรเดบิตครั้งแรก

สำหรับท่านที่ใช้บัตรเดบิตครั้งแรก

คุณต้องมีบัญชีธนาคารเซเว่นจึงจะสามารถสมัครใช้บริการบัตรเดบิตได้

ลูกค้าที่มีบัญชีธนาคารเซเว่น

(เปลี่ยนเป็นบัตร ATM พร้อมบริการบัตรเดบิต)

สมัครทางโทรศัพท์ 0120-720-367

ลูกค้าที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารเซเว่น
สมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศไปพร้อมกัน

เปิดบัญชี (การสมัครพร้อมกัน)

ลูกค้าที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารเซเว่น

Go to Top of Page