Current Position:HOMEApp Bankbook

日本語

English

簡体字

Tagalog

Português

Español

ภาษาไทย

Tiếng Việt

Bahasa Indonesia

App Bankbook

Paraan sa pag-download ng app

Download on the App Store

GET IT ON Google play

Paraan sa paggawa ang initial setup

Mga Pangunahing Gamit

 • Online Banking Automatic Logon
 • Balance Inquiry
 • Pagtatanong ng Kasaysayan ng Paggamit
 • Note button at Icon settings
 • Buwanang Statement

Pagtatanong ng Balanse

Matapos mag-log on sa app, makikita ang balanse ng iyong Seven Bank Account ordinary deposit at time deposit pati na ang anumang halagang hindi pa nababayaran sa mga utang sa card.

Pagtatanong ng Kasaysayan ng Paggamit

Maaaring makita ang kasaysayan ng ordinary at time deposit ng iyong account pati na ang mga utang sa card.

Mga Tampok

 • (1)Kapag gagamitin ang Debit Card Service, ipapakita pati ang tindahan kung saan ka bumili.
 • (2)Sa sandaling tingnan mo ang isang kasaysayan ng paggamit, mase-save ito sa iyong smartphone, upang maaari mo itong tingnan ulit kung kailan mo gusto.
 • (3)Maaari kang magrehistro ng isang note at magtakda ng icon para sa bawat transaksyon.

Buwanang Statement

Sa bawat buwan ng napiling Icon, naka detalye ang bawat halaga na nagamit o na debit kada buwan.

Online Banking Automatic Logon

Sa pamamagitan ng App ang pag-login sa Online Banking ay mas pinabilis.
Mag-access sa Online Banking at kaagad mong magagawa ang iba't ibang transaksyon sa banko ng mas madali.

Pagrerehistro sa Direct Banking Service

Maaaring gamitin ang app na ito upang irehistro ang mga kinakailangang bagay na gagamitin sa Direct Banking Service.

 • Upang gamitin ang app na ito, kailangang kumpletuhin ng kostumer ang pagrerehistro sa Direct Banking Service. Maaaring magrehistro ang kostumer para sa Direct Banking Service sa app na ito o sa home page ng Seven Bank.

Pagtatanong ng Balanse at Kasaysayan ng Transaksyon sa nanaco

Maaaring tingnan ang iyong balanse at kasaysayan ng transaksyon para sa numero ng nanaco (pera at mga puntos) na nakarehistro sa Seven Bank Account Point Service.

 • ang "nanaco" ay elektronikong pera na ini-issue ng Seven Card Service.

Suportadong DevicesDetail

Para sa gumagamit ng iPhone

iOS 9.0-11.0

Para sa gumagamit ng Android

AndroidOS 5.0-7.1
 • Paalaala na kahit na nasa tamang inirekomendang kapiligiran, ang app ay hindi maaaring gumana depende sa bersyon ng iyong device.

 • Hindi maaaring mag-upgrade at mag-install sa mga terminal na may bersyon iOS 9.0 o mas mababa at Android na mas mababang bersyon sa 5.0.

Kapag Ginagamit Ang App na ItoDetail

 • Gamitin nang tama ang iyong device at mag-ingat nang mabuti para hindi mawala o manakaw ang device.
 • Kung tatanggalin mo ang app ngunit gusto mong gamitin ulit ito o kung papalitan mo ang iyong device, kailangang i-download mo ulit ang app.
  Tandaan na kung tinanggal mo ang app, hindi na maibabalik ang impormasyong na-save sa app na ito bago ito natanggal (impormasyon sa pag-logon at kasaysayan ng paggamit).

Mga Tuntunin sa Paggamit ng Seven Bank App BankbookDetail

Inilalarawan ng mga Tuntunin sa Paggamit ng Seven Bank App Bankbook ("TOU") ang mga kondisyon para sa paggamit ng mga kostumer ng Seven Bank App ("Ang Serbisyong Ito") na ipinagkakaloob ng Seven Bank, Ltd. ("Bangko") na gumagamit ng application na Seven Bank App Bankbook ("Ang App na ito") na nai-download sa smartphone ng kostumer ("Device").

Maaaring i-download ng mga kostumer ang app na ito kung sumasang-ayon lamang sila sa TOU.

Artikulo 1. Sakop ng TOU

Kapag ginagamit ang serbisyong ito, mas binibigyan ng prayoridad ang mga bagay na nakalarawan sa TOU kaysa sa iba pang TOU na inilarawan ng Bangko ("Mga Tuntunin sa Paggamit at Iba pang Patakaran ng Bangko"), tulad ng mga Tuntunin at Kondisyon ng Seven Bank sa Pagbabangko. Kung walang mga espesyal na eksepsyon, nauukol rin ang mga bagay na nakalarawan sa mga Tuntunin sa Paggamit at Iba pang Patakaran sa Pagbabangko sa serbisyong ito, at nauukol ang mga Tuntunin sa Paggamit at Iba pang Patakaran para sa anumang mga bagay na hindi nakalarawan sa TOU.

Artikulo 2. Mga Kahulugan

 1. App Passcode ay tumutukoy sa 4-digit na numero na pinipili at itinatakda ng gumagamit ng app na ito, at ginagamit upang patunayan ang gumagamit kapag nagla-log on sa app na ito.
 2. Seven Bank Point Service ay tumutukoy sa serbisyo na nagkakaloob ng mga puntos sa nanaco sa nanaco number na tinukoy ng kostumer alinsunod sa mga detalye ng transaksyon sa pagitan ng kostumer at ng Bangko, at sa mga nakatakdang kondisyon.
 3. Direct Banking Service ay tumutukoy sa serbisyo na nagpapahintulot sa kostumer na gumawa ng mga transaksyon, tulad ng mga pagtatanong ng balanse at mga domestic transfer, at paggamit ng mga iba't ibang proseso mula sa isang computer, smartphone, mobile phone, at mga iba pang device.
 4. Impormasyon sa Pag-logon ay ang pangkalahatang salita para sa (i) logon ID at password na kinakailangan upang mag-log on sa Direct Banking Service at sa (ii) nanaco number na nakarehistro para sa Seven Bank Account Point Service at sa 7-digit na numerong nakasulat sa likod ng nanaco card o sa password ng miyembro ng website na kinakailangan upang mag-log on sa nanaco member menu.
 5. nanaco ay tumutukoy sa elektronikong pera sa nanaco na inisyu ng Seven Card Service Co., Ltd ("7CE").
 6. nanaco Card ay tumutukoy sa storage media na naglalaman ng IC chip upang gamitin at pangasiwaan ang nanaco, at taglay ang simbolo ng nanaco na inilarawan ng 7CE.
 7. nanaco Member Menu ay tumutukoy sa nanaco Member Menu sa website para lamang sa mga miyembro ng nanaco na ipinagkakaloob ng 7CE.
 8. nanaco Number ay tumutukoy sa numero na pagkakakilanlan ng mga gumagamit ng nanaco.
 9. Mga Puntos sa nanaco ay tumutukoy sa mga puntos na pinangangasiwaan ng 7CE na ipinagkakaloob sa mga gumagamit ng nanaco kapag natutupad nila ang mga partikular na kondisyon.
 10. Ang MyJCB na nasa ng pamamahala ng JCB Inc. ay website na tinatawag upang malaman ang anumang transaksyon na ginawa.

Artikulo 3. Mga Detalye ng Serbisyong Ito

Ang mga detalye ng serbisyong ito ay ang mga sumusunod na ibinibigay na gamit ("Mga Gamit") na ginagamit ng app na ito.

 1. Gamit na Pagtatanong ng Balanse
  Ang gamit nito ay kung saan maaaring itanong ang balanse ng mga ordinary at time deposit, at ang halagang hindi pa nababayaran sa mga utang sa card ng kostumer ng Seven Bank Accounts ("Accounts").
 2. Gamit na Pagtatanong ng Kasaysayan ng Paggamit
  Isang gamit kung saan maaaring itanong ang tungkol sa kasaysayan ng paggamit sa mga ordinary at time deposit para sa account pati na rin sa mga utang sa loan.
 3. Gamit na Pagrerehistro sa Direct Banking Service
  Nagsisilbi ang gamit na ito para sa unang pagrerehistro ng logon ID, password, at mga iba pang bagay na tinukoy ng Bangko bilang kinakailangan upang gamitin ang Direct Banking Service.
 4. Gamit na Pagtatanong ng Balanse at Kasaysayan ng Transaksyon sa nanaco
  Nagsisilbi ang gamit na ito para sa mga pagtatanong tungkol sa nanaco at balanse ng puntos sa nanaco na nauugnay sa nanaco number na nakarehistro sa Seven Bank Point Service.

Artikulo 4. Paggamit sa Serbisyong Ito

 1. Libre ang paggamit sa app na ito. Subalit, pananagutan ng kostumer ang anumang karagdagang singil sa komunikasyon sa pagda-download at paggamit sa app na ito.
 2. Para magamit ang app na ito, kailangang kumpletuhin ng kostumer ang pagrerehistro sa Direct Banking Service. Maaaring magrehistro ang kostumer para sa Direct Banking Service sa app na ito o sa home page ng Bangko.
 3. Sa unang pagkakataon na gagamitin ang app na ito, kailangang gawin ng kostumer ang proseso ng initial setup sa ibaba. Kung hindi gagawin ng kostumer ang proseso ng initial setup sa ibaba, hindi magagamit ang ilan o iba pang kagamitan ng app na ito.
  • (1)Pag-setup ng Direct Banking Service at impormasyon sa pag-logon sa nanaco Member Menu
  • (2)Pag-setup ng app passcode
 4. Matapos kumpletuhin ng kostumer ang initial setup na inilarawan sa naunang aytem at para simulan ang app, kailangang i-enter ng kostumer ang app passcode. Kapag nakumpirma ng Bangko na ang ipinasok ng kostumer na passcode ay tumutugma sa nakatakdang passcode, magagamit ng kostumer ang app.
 5. Sa kabila ng naunang aytem, kung sinusuportahan ng device ng kostumer ang fingerprint authentication, magagamit ng kostumer ang fingerprint authentication upang mag-log on sa app. Sa sitwasyong ito, kung nagtutugma ang fingerprint na nakarehistro sa device at ang fingerprint na ginagamit ng kostumer para sa authentication, magagamit ng kostumer ang app na ito.

Artikulo 5. Pangangasiwa sa Device

 1. Responsibilidad ng kostumer na pangasiwaang mabuti ang device.
 2. Kapag itinatakda ng kostumer ang app passcode, iwasang gamitin ang petsa ng kapanganakan, ang parehong numero nang paulit-ulit, ang numero ng telepono, o anumang iba pang password na madaling mahulaan ng ibang tao. Palitan rin ang passcode gamit ang mga prosesong inirerekomenda ng Bangko at ingatang mabuti ang device upang hindi malaman ng mga ibang tao ang passcode.

Artikulo 6. Mga Paghihigpit sa Gamit

 1. Ang function ng App tungkol sa Balanse, Kasaysayan sa paggamit ng account ay magmula sa Seven Bank at ang tungkol sa transaksyon ng paggamit ng debit card ay makikita sa pamamagitan Direct Banking Service na ang mga impormasyon ay manggagaling sa MyJCB.
  Karagdagan pa nito, ang impormasyon na para sa Balanse at ang Transaksyon ng iyong nanaco ay base sa nanaco point balance at kasaysayan ng transaksyon na naganap sa iyong pagiging miyembro, manggagaling at makikita ito mula sa nanaco Member Menu.
  Magmula dito ay tatawagin ang Direct Banking Service at nanaco Member Menu bilang "Data Retrieval Website," at ang impormasyong nakukuha mula sa data retrieval website (kabilang dito ang, ngunit hindi limitado sa, balanse ng account at impormasyon ng kasaysayan ng paggamit, at balanse at kasaysayan ng transakyon sa nanaco) ay tatawaging "Retrieval Information".
  Kapag kumukuha ng retrieval information mula sa data retrieval website, kailangang sumang-ayon ang mga kostumer sa mga sumusunod na paghihigpit:
  • (1)Kung magbago ang mga specification ng data retrieval website, o hindi makuha ang retrieval information dahil sa pagpapatakbo sa sistema o sa katayuan ng paggamit ng kostumer, maaaring hindi ito magagamit.
  • (2)Pinoproseso at/o ine-edit ang impormasyong ipinapakita ng app batay sa retrieval information. Kung may mga pagdududa tungkol sa ipinapakitang impormasyon sa app o kung kailangang tingnan ang pinakabagong impormasyon, tingnan nang direkta ang impormasyon sa pamamagitan ng pag-access sa data retrieval website.
  • (3)Dahil kinukuha ang retrieval information mula sa data retrieval website at ina-update kapag nag-log on ang kostumer sa app at kapag ina-update ng kostumer ang impormasyon sa app, maaaring iba ang impormasyong ipinapakita sa app kumpara sa pinakabagong impormasyon sa data retrieval website.
   Bukod pa rito, mula sa sandaling mag-log on ang kostumer sa app o mag-update ng impormasyon, hanggang sa ma-update ang impormasyon, ipinapakita ng app ang impormasyon bago ang pag-update.
  • (4)Naka-save ang retrieval information sa app. Gayunpaman, hindi pananagutan ng Bangko ang anumang naka-save na retrieval information sa app na mawala at/o ma-corrupt.
  • (5)Kung magbago o makansela sa anumang dahilan ang anumang mga transaksyong nauugnay sa kasaysayan na naka-save sa app, hindi maaaring baguhin o kanselahin ng kostumer ang nakuhang kasaysayan sa pamamagitan ng app.
  • (6)Kung hindi makapag-log on ang kostumer sa data retrieval website gamit ang impormasyon sa pag-logon na nakarehistro sa app dahil pinalitan ng kostumer ang impormasyon sa pag-logon ngunit hindi in-update ang impormasyong nakarehistro sa app o mga ganoong dahilan, hindi magagamit ng kostumer ang data retrieval website.
  • (7)Sa retrieval information, ang impormasyong nakuha mula sa nanaco Member Menu ay ibinibigay ng 7CE at walang pananagutan ang Bangko na anupaman para sa katumpakan o katotohanan nito. Gayun din ang mga impormasyon na may katotohanan at katapatan na magmumula sa "MyJCB" na nasa ng pamamahala ng JCB Inc., ang Seven Bank ay hindi aakuhin ang anumang responsibilidad hinggil dito.
 2. Ibinibigay sa app na ito ang isang link sa nanaco Member Menu. Ang 7CE ang nagpapasya ng nilalaman ng nanaco Member Menu at ang destinasyon ng link, at hindi mananagot ang Bangko para sa nilalaman na ito.
 3. Ang mga serbisyo at transaksyong ipinagkakaloob ng Bangko, kabilang ang serbisyong ito, ay nasa wikang Hapon. Para maging mas madali para sa at matulungan ang mga kostumer, ipinapakita ang nilalaman sa mga ibang wika. Subalit, limitado ang nilalaman na ipinapakita sa mga ibang wika. Bukod pa rito, kung may anumang mga pagkakaiba sa naisalin na nilalaman, ang bersiyong Hapon ang masusunod at hindi ang naisalin na nilalaman.
 4. Kung tatanggalin ng kostumer ang app ngunit gusto niyang gamitin ulit ito o palitan nila ang kanilang device, kailangang muling i-download ng kostumer ang app.
  Bukod pa rito, kung hindi gumagana nang tama ang app, kailangang tanggalin ng kostumer ang app at muling i-download ito.
  Tandaan na kung tatanggalin ng kostumer ang app, kailangan ang initial setup, at hindi na maibabalik pa ang impormasyong naka-save sa app na ito bago ito tinanggal (kabilang dito ang, ngunit hindi limitado sa, impormasyon sa pag-logon, na-retrieve na impormasyon, mga memo na itinakda para sa bawat transaksyon, at mga icon).

Artikulo 7. Paghawak ng Impormasyon

Angkop na hinahawakan ng Bangko ang impormasyon sa pag-logon, retrieval information, at iba pang impormasyong nauugnay sa mga kostumer batay sa Privacy Policy na makikita sa website ng Bangko.

Artikulo 8. Mga Pagtatatwa

 1. Hindi mananagot ang Bangko para sa anumang pinsala sa mga kostumer na dulot ng anumang pagkabigong ibigay o pagkaantala ng pagbibigay ng serbisyong ito dahil sa mga problema sa device, pagpapalit ng mga device, pag-initialize sa device, paggamit sa device kapag naka-off ang power o walang makuhang signal ang device, mga problema sa komunikasyon sa device at computer, at mga problema sa linya.
 2. Hindi mananagot ang bangko para sa anumang pinsala sa mga kostumer na dulot ng o nauugnay sa pagkawala ng impormasyon na naka-save sa app o anumang pagkabigong ibigay o pagkaantala sa pagbibigay ng serbisyong ito dahil sa mga likas na sakuna, digmaan, terorismo o mga ganitong pangyayari na hindi kasalanan ng bangko, o mga hindi maiiwasang pangyayari, tulad ng mga hakbang na ginagawa ng mga publikong ahensiya, gaya ng korte.
 3. Hindi mananagot ang Bangko para sa anumang mga pinsala na dulot ng mga pagkakasiwalat o pangingialam sa impormasyon sa pag-logon dulot ng pagkakaroon ng bug sa mga daanan ng komunikasyon, tulad ng mga publikong linya ng telepono, mga nakalaang linya ng telepono, at Internet o mga iba pang linya ng komunikasyon.
 4. Hindi mananagot ang Bangko para sa anumang mga pinsala na dulot ng hindi awtorisadong paggamit ng app dahil sa pagkawala ng device, pagkakanakaw, o ganoong pangyayari at ang pagkakabasa ng ibang tao sa impormasyon ng account.
 5. Magagamit lamang ang app sa mga device na itinatakda ng Bangko.
 6. Hindi mananagot ang Bangko para sa anumang mga pinsala na dulot ng pagkabigong ibigay o pagkaantala ng pagbibigay ng serbisyong ito dahil sa hindi pag-download ng kostumer sa pinakabagong bersiyon ng app na ito sa device.

Artikulo 9. Mga Karapatan sa Pag-aaring Intelektuwal

 1. Ang mga karapatang ari na nauugnay sa app na ito at anumang iba pang mga karapatan sa pag-aaring intelektuwal ay pagmamay-ari ng Bangko.
 2. Hindi maaaring paramihin, kopyahin, baguhin, itago, ipadala, palitan, o i-reverse engineer ng kostumer ang programa ng app at impormasyong nauugnay sa app.
 3. Hindi maaaring magsagawa ang kostumer ng mga aksyon na nanghihimasok sa mga karapatan ng Bangko kaugnay sa app na ito o magsagawa ng anumang iba pang aksyon na maaaring manghimasok sa mga nasabing karapatan.

Artikulo 10. Pagpapalit, Pagdaragdag, at Paghinto sa Serbisyong Ito

Maaaring baguhin ng Bangko ang nilalaman ng serbisyong ito (kabilang ang paghinto sa serbisyo mismo), tulad ng mga uri ng gamit, dahil sa mga pangyayaring nauugnay sa Bangko. Sa ganitong sitwasyon, ang paggamit sa app na ito ay maaaring pansamantalang masuspinde upang baguhin ang serbisyo.

Artikulo 11. Mga Pagbabago sa TOU na Ito

Maaaring baguhin ng Bangko ang mga detalye ng TOU na ito. Sa ganitong sitwasyon, aabisuhan ng Bangko ang mga kostumer tungkol sa anumang mga pagbabago sa pamamagitan ng mga post sa aming website at mga iba pang paraang itatakda ng Bangko.
Kung gagamitin ng kostumer ang serbisyong ito matapos mabago ang TOU, ipagpapalagay ng Bangko na sumasang-ayon ang kostumer sa mga pagbabago at ipapatupad ang nabagong TOU.

Artikulo 12. Umiiral na Batas at Hurisdiksyon

 1. Ang TOU na ito at mga iba pang patakaran ay sakop ng mga batas ng Japan.
 2. Ang Tokyo District Court ang may eksklusibong hurisdiksyon sa anumang demanda kaugnay ng TOU na ito at mga iba pang patakaran.

Hunyo 6, 2018 (Sa kasalukuyan)

 • *Ang Apple, Apple logo, iPhone ay mga trademark ng Apple Inc. sa Estados Unidos o ng mga ibang bansa at rehiyon.
 • *Ang trademark ng iPhone ay ginagamit sa ilalim ng lisensya ng Aiphone Co., Ltd.
 • *Ang App Store ay isang service mark ng Apple Inc.
 • *Ang IOS ay isang trademark o rehistradong trademark na nasa ilalim ng lisensya ng Cisco sa Estados Unidos at iba pang mga bansa.
 • *Ang Android, Google Play at ng may logo ng Google Play ay mga trademark ng Google LLC.

Mga katanungan tungkol sa app Bankbook

Weekdays: 10:00~20:00
Weekends & National Holidays: 10:00~17:00
(Sarado mula Enero 1~ Enero 3)

Tagalog / Toll Free

0120-677-874

Go to Top of Page