Text Size

Current Position:HOMEApp Bankbook

日本語

English

簡体字

Tagalog

Português

Español

ภาษาไทย

Tiếng Việt

Bahasa Indonesia

App Bankbook

Paraan sa pag-download ng app

Download on the App Store

GET IT ON Google play

Paraan sa paggawa ang initial setup

Mga Pangunahing Gamit

 • Online Banking Automatic Logon
 • Balance Inquiry
 • Pagtatanong ng Kasaysayan ng Paggamit
 • Note button at Icon settings
 • Buwanang Statement

Pagtatanong ng Balanse

Matapos mag-log on sa app, makikita ang balanse ng iyong Seven Bank Account ordinary deposit at time deposit pati na ang anumang halagang hindi pa nababayaran sa mga utang sa card.

Pagtatanong ng Kasaysayan ng Paggamit

Maaaring makita ang kasaysayan ng ordinary at time deposit ng iyong account pati na ang mga utang sa card.

Mga Tampok

 • (1)Kapag gagamitin ang Debit Card Service, ipapakita pati ang tindahan kung saan ka bumili.
 • (2)Sa sandaling tingnan mo ang isang kasaysayan ng paggamit, mase-save ito sa iyong smartphone, upang maaari mo itong tingnan ulit kung kailan mo gusto.
 • (3)Maaari kang magrehistro ng isang note at magtakda ng icon para sa bawat transaksyon.

Buwanang Statement

Sa bawat buwan ng napiling Icon, naka detalye ang bawat halaga na nagamit o na debit kada buwan.

Online Banking Automatic Logon

Sa pamamagitan ng App ang pag-login sa Online Banking ay mas pinabilis.
Mag-access sa Online Banking at kaagad mong magagawa ang iba't ibang transaksyon sa banko ng mas madali.

Pagrerehistro sa Direct Banking Service

Maaaring gamitin ang app na ito upang irehistro ang mga kinakailangang bagay na gagamitin sa Direct Banking Service.

 • Upang gamitin ang app na ito, kailangang kumpletuhin ng kostumer ang pagrerehistro sa Direct Banking Service. Maaaring magrehistro ang kostumer para sa Direct Banking Service sa app na ito o sa home page ng Seven Bank.

Pagtatanong ng Balanse at Kasaysayan ng Transaksyon sa nanaco

Maaaring tingnan ang iyong balanse at kasaysayan ng transaksyon para sa numero ng nanaco (pera at mga puntos) na nakarehistro sa Seven Bank Account Point Service.

 • ang "nanaco" ay elektronikong pera na ini-issue ng Seven Card Service.

Suportadong DevicesDetail

Para sa gumagamit ng iPhone

iOS 9.0 - 13.0

Para sa gumagamit ng Android

AndroidOS 5.0 - 9.0
 • Paalaala na kahit na nasa tamang inirekomendang kapiligiran, ang app ay hindi maaaring gumana depende sa bersyon ng iyong device.

 • Hindi maaaring mag-upgrade at mag-install sa mga terminal na may bersyon iOS 9.0 o mas mababa at Android na mas mababang bersyon sa 5.0.

Kapag Ginagamit Ang App na ItoDetail

 • Gamitin nang tama ang iyong device at mag-ingat nang mabuti para hindi mawala o manakaw ang device.
 • Kung tatanggalin mo ang app ngunit gusto mong gamitin ulit ito o kung papalitan mo ang iyong device, kailangang i-download mo ulit ang app.
  Tandaan na kung tinanggal mo ang app, hindi na maibabalik ang impormasyong na-save sa app na ito bago ito natanggal (impormasyon sa pag-logon at kasaysayan ng paggamit).

Mga Tuntunin sa Paggamit ng Seven Bank App BankbookDetail

Itinatalaga ng mga Tuntunin sa Paggamit ng Seven Bank App Bankbook ("TOU") ang mga kondisyon para sa paggamit ng kostumer ng Seven Bank App ("Serbisyong ito") na inilalaan ng Seven Bank, Ltd. ("Bangko") gamit ang application na Seven Bank App Bankbook ("App na ito") na nai-download na sa smartphone ng kostumer ("Device").

Maaaring i-download ang app na ito at gamitin ang serbisyong ito ng kostumer kapag sumang-ayon lamang sila sa TOU.

Artikulo 1 (Sakop ng TOU)

Sa paggamit ng serbisyong ito, mas binibigyan ng priyoridad ang mga bagay na itinatalaga sa TOU kaysa sa iba pang TOU na itinatalaga ng bangko ("Mga tuntunin at kondisyon sa pagbabangko"), tulad ng mga Tuntunin at Kondisyon sa Pagbabangko ng Seven Bank. Kung walang espesyal na mga eksemsyon, nauukol rin sa serbisyong ito ang mga bagay na itinatalaga sa mga tuntunin at kondisyon sa pagbabangko, at nauukol naman sa mga bagay na walang itinatalaga sa TOU ang mga bagay na itinatalaga sa mga tuntunin at kondisyon sa pagbabangko.

Artikulo 2 (Mga Kahulugan)

 1. Ang App Passcode ay tumutukoy sa 4-digit na numero na ise-set ng gumagamit ng app na ito, at gagamitin ito upang patunayan kung siya mismo ang naglo-log-on sa app na ito.
 2. Ang Seven Bank Point Service ay tumutukoy sa serbisyo na nagbibigay ng nanaco point sa nanaco number na itinalaga ng kostumer ayon sa nilalaman ng transaksyon sa pagitan ng kostumer at bangko, at sa mga kondisyong itinalaga.
 3. Ang Direct Banking Service ay tumutukoy sa serbisyo na nagpapahintulot sa kostumer na gumawa ng mga transaksyon tulad ng pagtiyak ng balance at bank transfer, at paggawa ng iba't ibang proseso gamit ang computer, smartphone, mobile phone, at iba pang device.
 4. Ang “Impormasyon sa Logon” ay kabuuang tawag sa (i) logon ID at logon password na kailangan para mag-logon sa Direct Banking Service, (ii) numero ng nanaco na nakarehistro sa Seven Bank Point Service na kailangan para mag-logon sa nanaco Member’s Menu, at 7 digit na numero o password para sa Member’s Menu na nakalagay sa likod ng nanaco Card, at (iii) logon ID at logon password na kailangan para mag-logon sa トラノコ Member’s Menu.
 5. Ang nanaco ay tumutukoy sa elektronikong pera na nanaco na ini-isyu ng Seven Card Service Co., Ltd ("7CE").
 6. Ang nanaco Card ay tumutukoy sa storage media na naglalaman ng IC chip para sa pamamahala at paggamit ng nanaco, at may nanaco mark na itinatalaga ng 7CE.
 7. Ang nanaco Member Menu ay tumutukoy sa website na nanaco Member Menu para lamang sa mga miyembro ng nanaco na inilalaan ng 7CE.
 8. Ang nanaco Number ay tumutukoy sa numero para sa pagkakakilanlan ng gumagamit ng nanaco.
 9. Ang nanaco point ay tumutukoy sa point na pinangangasiwaan ng 7CE na ibinibigay sa gumagamit ng nanaco kapag natutupad nila ang nakatalagang mga kondisyon.
 10. Ang MyJCB ay tumutukoy sa website kung saan makikita ang detalye sa paggamit ng transaksyon sa debit, na pinapatakbo ng JCB Inc.
 11. Ang “トラノコ” ay tumutukoy sa serbisyong naglalaan ng impormasyon sa transaksyon at iba pa may kaugnayan sa pagbili at pagpalit sa salapi ng ipinagkatiwalang puhunan na inilalaan ng TORANOTEC Asset Management Ltd. (mula dito tatawaging “TORANOTEC Toshin)”.
 12. Ang “トラノコ Member’s Menu” ay tumutukoy sa mga impormasyon (kasali rito ang logon ID at logon password ng トラノコ) na kailangan para matiyak kung sino ang gumagamit ng serbisyo ng トラノコ.
 13. Ang “トラノコ Member’s Menu” ay tumutukoy sa bawat uri ng member’s menu sa website para sa mga miyembro ng トラノコ na inilalaan ng TORANOTEC Toshin.

Artikulo 3 (Mga Nilalaman ng Serbisyong Ito)

Ang nilalaman ng Serbisyong Ito ay paglalaan ng sumusunod na mga function ("Mga function") gamit ang app na ito.

 1. Function Para sa Pagtiyak ng Balance
  Function upang tiyakin ang balance sa ordinary at time deposit, at ang halaga ng natitirang utang sa card loan ng Seven Bank Accounts ("Accounts") ng kostumer.
 2. Function Para sa Pagtiyak ng Detalye sa Paggamit
  Function upang tiyakin ang detalye sa paggamit ng ordinary at time deposit, at ng card loan sa accounts.
 3. Function Para sa Pagrerehistro Upang Magsimulang Gumamit ng Direct Banking Service
  Function na irehistro at i-set ang log-on ID, log-on password, at iba pang bagay na itinalaga ng bangko na kailangan upang magsimulang gumamit ng Direct Banking Service.
 4. Function Para sa Madaling Paglo-log-on sa Direct Banking
  Function na mag-log-on sa Direct Banking Service gamit ang impormasyon sa paglo-log-on na naka-save sa app na ito, na hindi kailangang ilagay ang log-on ID at log-on password.
 5. Function Para sa Pagtiyak ng Balance at ng Rekord ng Transaksyon sa nanaco
  Function na tiyakin ang balance at ang rekord ng transaksyon sa nanaco at nanaco point na nakaugnay sa nanaco number na nakarehistro sa Seven Bank Point Service.
 6. Function Para sa Pagkalkula ng Halaga ng Perang Pumasok at Lumabas sa Loob ng Isang Buwan
  Function na ikalkula at ipakita ang kabuuang halaga ng perang pumasok at lumabas sa loob ng isang buwan, halagang ginamit sa debit, at kabuuang halaga ayon sa bawat icon na naka-set sa detalye ng paggamit sa ordinary deposit.
 7. Function Para sa Patalastas
  Function na magpakita ng patalastas na itinatalaga ng bangko depende sa impormasyon na inirehistro ng kostumer sa bangko at kalagayan ng paggamit ng mga serbisyo ng bangko.
 8. Feature na tiyakin ang balanse sa puhunan sa トラノコ at ang kasaysayan ng transaksyon.
  Feature na tiyakin ang balanse sa puhunan sa トラノコ at ang kasaysayan ng transaksyon ng puhunan may kaugnayan sa トラノコ Member’s Menu na nakarehistro sa serbisyong ito.

Artikulo 4 (Paggamit ng Serbisyong Ito)

 1. Libre ang paggamit ng app na ito. Pero, pananagutan ng kostumer ang halaga para sa komunikasyon sa pagda-download at paggamit ng app na ito.
 2. Upang magamit ang app na ito, kailangang patiunang tapusin ang pagrerehistro upang magsimulang gumamit ng Direct Banking Service. Magagawa ang pagrerehistro upang magsimulang gumamit ng Direct Banking Service sa app na ito o sa website ng bangko.
 3. Sa unang paggamit ng app na ito, kailangang gawin ang unang pagse-set na nakalagay sa ibaba. Hindi magagamit ang lahat o ilan sa mga function kung hindi gagawin ang unang pagse-set.
  • (1)Pagset ng Impormasyon sa logon sa Direct Banking Service, nanaco Member’s Menu, at トラノコ Member’s Menu
  • (2)Pagse-set ng app passcode
 4. Magagamit ng kostumer ang app na ito kapag inilagay ng kostumer ang app passcode sa pagpapasimula sa app na ito, at saka natiyak na ng bangko na nagkakatugma iyon sa app passcode na ini-set, pagkatapos tapusin ang unang pagse-set na itinatalaga sa itaas.
 5. Puwedeng mag-log-on sa app na ito gamit ang biometric authentification kapag magagamit iyon sa device ng kostumer. Sa kasong ito, magagamit ang app na ito kapag nagkakatugma ang biometric information na nakarehistro sa device ("Nairehistrong biometric information") at biometric information na ilalagay ng kostumer sa bawat pagkakataon. Hindi mananagot ang bangko sa pagkakatugma ng nairehistrong biometric information at biometric information na ilalagay ng kostumer sa bawat pagkakataon. Hindi puwedeng mag-log-on sa app na ito gamit ang biometric authentification kapag hindi magagamit ang app na ito ng biometric authentification sa device ng kostumer kahit magagamit ang device na iyon ng biometric authentification.

Artikulo 5 (Pag-iingat sa Device at Iba Pa)

 1. Iingatan nang mabuti ng kostumer ang kaniyang device sa ilalim ng pananagutan ng kostumer mismo.
 2. Ang kostumer ay dapat umiwas sa pagse-set ng app passcode na madaling mahulaan ng iba tulad ng petsa ng kapanganakan, pare-parehong numero, at numero ng telepono, at saka mag-ingat nang mabuti upang hindi malaman ng ibang tao sa pamamagitan ng pagbabago paminsan-minsan nito ayon sa proseso na itinatalaga ng bangko.
 3. Iingatan ang nairehistrong biometric information sa device ng kostumer. Hindi kukunin ng bangko ang nairehistrong biometric information, ni mananagot sa pag-iingat nito. Iingatan nang mabuti ng kostumer ang kaniyang nairehistrong biometric information sa ilalim ng pananagutan ng kostumer mismo.

Artikulo 6 (Restriksyon sa Mga Function)

 1. Sa mga function, ang impormasyon ng account ay makikita at makukuha sa sistema ng bangko mula sa function para sa pagtiyak ng balance at function para sa pagtiyak ng detalye sa paggamit, at ang detalye naman sa paggamit ng transaksyon sa debit ay makukuha at makikita sa MyJCB sa pamamagitan ng Direct Banking Service. At sa mga function, ang impormasyon may kinalaman sa balance at rekord ng transaksyon ay makukuha at makikita sa nanaco Member Menu mula sa function para sa pagtiyak ng balance at ng rekord ng transaksyon sa nanaco.
  Sa mga feature nito, kukunin at ipapakita ang impormasyon may kaugnayan sa balanse sa puhunan sa トラノコ at ang kasaysayan ng transaksyon ng puhunan mula sa トラノコ Member’s Menu sa feature na tiyakin ang balanse sa puhunan sa トラノコ at ang kasaysayan ng transaksyon,
  Ang kabuuang tawag mula rito sa sistema ng Bangko, Direct Banking Service, MyJCB, nanaco Member’s Menu, at トラノコ Member’s Menu ay “`Pagkukunan ng Data”, at ang kabuuang tawag mula rito sa impormasyon na makukuha mula sa Pagkukunan ng Data (kasali rito ang impormasyon ng balanse at detalye ng paggamit ng account, balanse at impormasyon ng kasaysayan ng transaksyon sa nanaco, balanse sa puhunan at impormasyon ng kasaysayan ng transaksyon sa トラノコ, at impormasyon na ibinigay ng kostumer sa Bangko at paggamit ng serbisyo ng Bangko, pero hindi naman limitado sa mga bagay na nabanggit sa itaas.) ay “Impomasyong Kinuha”.
  Ituturing na sumang-ayon na ang kostumer sa pagkakaroon ng sumusunod na restriksyon sa paggamit ng makukuhang impormasyon sa app na ito.
  • (1)Maaaring hindi mailalaan ang mga function dahil sa pagbabago sa pagkukunan ng data, at sa kalagayan sa pagpapatakbo ng sistema at kalagayan ng paggamit nito ng kostumer.
  • (2)Ang impormasyong ipinapakita sa app na ito ay pinoproseso at inedit ng Impormasyong Kinuha. Kung may tanong, o kailangang tiyakin ang pinakabagong impormasyon tungkol sa impormasyong ipinapakita sa app na ito, magagawa iyon sa direktang pagbukas sa Direct Banking Service, MyJCB, nanaco Member’s Menu at トラノコ Member’s Menu.
  • (3)Maaaring magkaiba ang impormasyon na makikita sa app na ito at impormasyon sa pagkukunan ng data dahil iyon ay babaguhin batay sa makukuhang impormasyon sa panahon ng paglo-log-on ng kostumer sa app na ito at sa panahon ng paggawa ng kostumer ng pagbabago ng impormasyon sa app na ito.
   Makikita naman sa app na ito ang impormasyon na hindi pa binago pagkatapos ng paglo-log-on sa app na ito, paggawa ng babago ng impormasyon, at hanggang sa pagtatapos ng pagbabago ng impormasyon.
  • (4)Maise-save ang makukuhang impormasyon sa app na ito. Gayunman, hindi kailanman mananagot ang bangko sa pagkawala at pagkasira ng makukuhang impormasyong ito na naka-save sa app na ito.
  • (5)Hindi itutuwid ni tatanggalin ang detalyeng ito na nakuha na sa app na ito kahit sa anumang dahilan itinuwid o tinanggal ang bawat transaksyon na nagkakatugma sa detalye na naka-save na sa app na ito.
  • (6)Maaaring pahintuin ang paggamit ng pagkukunan ng data ng kostumer kapag hindi nakapag-log-on sa pagkukunan ng data sa impormasyon ng paglo-log-on na nakarehistro sa app na ito, tulad ng kaso na hindi binago ang impormasyon ng paglo-log-on na nakarehistro sa app na ito kahit binago na ang impormasyong iyan.
  • (7)Sa Impormasyong Kinuha, ang impormasyon mula sa nanaco Member’s Menu ay inilalaan ng 7CE at hindi mananagot ang Bangko tungkol sa katumpakan at pagiging totoo nito. Ang Impormasyong Kinuha mula sa MyJCB ay inilalaan ng JCB Co., Ltd., at hindi mananagot ang Bangko sa katumpakan at pagiging totoo nito. Ang Impormasyong Kinuha mula sa トラノコ Member’s Menu ay inilalaan ng TORANOTEC Toshin, at hindi mananagot ang Bangko sa katumpakan at pagiging totoo nito.
 2. Ilalaan sa app na ito ang link sa nanaco Member Menu. Hindi kailanman mananagot ang bangko sa nilalaman ng nanaco member menu na makokonekta mula sa link na iyon dahil ginawa iyon ng 7CE.
 3. Inilalaan ng app na ito ang link sa トラノコ Member’s Menu. Ang laman ng トラノコ Member’s Menu na mapupuntahan mula sa link na iyon ay ipinapasiya ng TORANOTEC Toshin, at hindi mananagot ang Bango tungkol diyan.
 4. Ang serbisyo at transaksyon ng bangko na kasali rin dito ang serbisyong ito ay gagawin sa Wikang Hapon. Maaaring makikita rin sa ibang wika ang serbisyong ito upang matulungan ang kostumer, pero limitado lamang iyon, at kapag may pagkakaiba sa nilalaman nito sa wikang iyon at sa Wikang Hapon, kailangang sumunod sa nilalaman sa Wikang Hapon.
 5. Kailangang i-download muli ang app na ito kung gagamitin muli ito pagkatapos ng pagtanggal nito, at kapag pinalitan na ang device.
  Kailangang tanggalin ang app na ito at i-download muli kapag hindi gumagana nang maayos ang app na ito.
  Kailangang gawin muli ang unang pagse-set kapag tinanggal na ang app na ito, at hindi maisasauli ang impormasyon na naka-save sa app na ito bago ng pagtatanggal (kabilang dito ang, ngunit hindi limitado sa, impormasyon sa paglo-log-on, makukuhang impormasyon, mga memo at icon na ini-set sa bawat transaksyon).

Artikulo 7 (Paggamit sa Impormasyon)

Gagamitin sa angkop na paraan ng bangko ang impormasyon sa paglo-log-on, makukuhang impormasyon, at iba pang impormasyong may kinalaman sa kostumer batay sa Privacy Policy na makikita sa website ng bangko.

Artikulo 8 (Mga Eksemsyon)

 1. Hindi kailanman mananagot ang bangko kahit mangyayari ang pinsala sa kostumer na dulot ng o may kaugnayan sa pagiging mabagal sa paglalaan ng serbisyong ito o pagiging di-magamit nito dahil sa problema ng device, pagpapalit ng unit, pagfo-format ng device, paggamit nito kung kailan naka-off ang device o nasa lugar kung saan walang signal, o dahil sa problema sa aparato sa telekomunikasyon, computer, at sa problema sa linya.
 2. Hindi kailanman mananagot ang bangko kahit mangyayari ang pinsala sa kostumer na dulot ng o may kaugnayan sa pagiging mabagal sa paglalaan ng serbisyong ito o pagiging di-magamit nito, at ng pagkawala ng impormasyon na naka-save sa app na ito dahil sa likas na kasakunaan, digmaan, terorismo, at iba pa na hindi pananagutan ng bangko, o dahil sa mga bagay na ipapatupad ng pampublikong ahensiya tulad ng korte, at iba pa na hindi maiiwasan.
 3. Hindi kailanman mananagot ang bangko sa pinsalang dulot ng pagle-leak o pagbabago ng impormasyon sa paglo-log-on ng kostumer dahil sa lihim na pakikinig at iba pa sa daanan ng komunikasyon ng linya ng pampubliko at pribadong linya ng telepono, internet, at iba pang linya para sa komunikasyon.
 4. Hindi kailanman mananagot ang bangko sa pinsalang dulot ng pagkakita ng ibang tao sa impormasyon ng account dahil sa di-wastong paggamit ng app na ito sa pagkawala o pagnanakaw ng unit, at iba pang pangyayari.
 5. Inirerekomenda ang paggamit ng app na ito sa mga device na itinatalaga ng bangko ("Device na inirerekomenda ng bangko") na makikita sa website ng bangko. Hindi naman igagarantiya ng device na inirerekomenda ng bangko ang maayos na pagkilos ng app na ito sa paggamit ng app na ito sa device na may kaugnayan. Hindi kailanman mananagot ang bangko sa pinsala sa kostumer kahit hindi magagamit ang app na ito sa device na ginagamit ng kostumer dahil sa pagbabago sa device na inirerekomenda ng bangko.
 6. Hindi kailanman mananagot ang bangko sa pinsalang dulot ng pagiging mabagal sa paglalaan ng serbisyong ito o pagiging di-magamit nito dahil hindi pa nai-download ng kostumer sa kaniyang device ang pinakabagong bersyon ng app na ito.

Artikulo 9 (Mga Karapatan sa Pag-aaring Intelektuwal)

 1. Pag-aari ng bangko ang anumang karapatan sa pag-aaring intelektuwal gaya ng karapatang-sipi may kinalaman sa app na ito.
 2. Hindi pahihintulutan ang kostumer na i-reprint, kopyahin, ituwid, itago, i-imbak, i-transfer, baguhin, o i-reverse-engineering ang programa at ang impormasyon sa app na ito.
 3. Hindi pahihintulutan ang kostumer na gumawa ng paglabag sa karapatan ng bangko may kinalaman sa app na ito, o ng gawain na maaaring maging dahilan nito.

Artikulo 10 (Pagbabago, Pagdaragdag, at Pag-aalis sa Serbisyong Ito)

Maaaring baguhin o alisin (kabilang dito ang pag-aalis sa mismong serbisyong ito) ng bangko ang nilalaman ng serbisyong ito tulad ng uri ng mga function dahil sa mga pangyayaring nauugnay sa bangko, at maaari ring pansamantalang pahintuin ang paggamit ng app na ito para sa pagbabago at pag-aalis sa serbisyong ito.

Artikulo 11 (Pagbabago ng TOU, At Iba Pa)

 1. Kapag ang mga conditions sa TOU na ito at iba pang mga conditions ay kailangang baguhin dahil may sapat na kadahilanan tulad ng pagbabago sa financial situation, ang mga revisions ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pag-anunsiyo sa website ng bangko o iba pang similar na pamamaraan.
 2. Ang mga revisions na tinutukoy sa naunang paragraph ay magkakaroon ng bisa mula sa araw na nakasaad sa announcement.

Artikulo 12 (Batas na Ikakapit at Hurisdiksyon)

 1. Batas ng Hapon ang batas na ikakapit para sa TOU, at iba pa.
 2. Tokyo District Court ang korte na eksklusibong hurisdiksyon para sa anumang pagdedemanda may kaugnayan sa TOU, at iba pa.

2020.2.17

 • *Ang Apple, Apple logo, iPhone ay mga trademark ng Apple Inc. sa Estados Unidos o ng mga ibang bansa at rehiyon.
 • *Ang trademark ng iPhone ay ginagamit sa ilalim ng lisensya ng Aiphone Co., Ltd.
 • *Ang App Store ay isang service mark ng Apple Inc.
 • *Ang IOS ay isang trademark o rehistradong trademark na nasa ilalim ng lisensya ng Cisco sa Estados Unidos at iba pang mga bansa.
 • *Ang Android, Google Play at ng may logo ng Google Play ay mga trademark ng Google LLC.

Mga katanungan tungkol sa app Bankbook

Oras ng tanggapan: Lunes hanggang Sabado 9:00~18:00
(Maliban sa Linggo, National Holidays at 12/31~1/3)

Tagalog / Toll Free

0120-677-874

Go to Top of Page