Text Size

Current Position:HOMEỨng dụng Sổ tiết kiệmCài đặt ban đầu Ứng dụng sổ tiết kiệm

日本語

English

簡体字

Tagalog

Português

Español

ภาษาไทย

Tiếng Việt

Bahasa Indonesia

Cài đặt ban đầu Ứng dụng sổ tiết kiệm

 • Nhấp vào đây nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến
  (Dành cho khách hàng có ID đăng nhập)

 • Nhấp vào đây nếu bạn chưa từng sử dụng Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến
  (Dành cho khách hàng không có ID đăng nhập)

Khách hàng đang sử dụng Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến
(Dành cho khách hàng có ID đăng nhập)
Detail

Thiết lập thông tin đăng nhập ứng dụng

step01Khởi động ứng dụng và đồng ý với Điều khoản sử dụng.

↓

step02Chạm Tôi sử dụng Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến > Thiết lập thông tin đăng nhập

↓

step03Nhập thông tin đăng nhập Ngân hàng Trực tuyến của bạn

 • Nhập ID và mật mã đăng nhập mà bạn đang dùng cho Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến.

 • Trước khi lưu các cài đặt, kiểm tra thông tin đăng nhập của bạn có chính xác không.

 • Nếu kiểm tra đăng nhập thành công, chạm Lưu thông tin đăng nhập.

↓

 • (*3)Màn hình sau đây sẽ chỉ xuất hiện đối với khách hàng đã đăng ký Dịch vụ tích lũy điểm Seven Bank. Nhập thông tin nanaco mà bạn đã đăng ký với Dịch vụ tích lũy điểm Seven Bank. (Bạn cũng có thể nhập thông tin này sau)

 • Nếu muốn nhập thông tin đăng nhập nanaco của bạn ngay, chạm nút này

 • Nếu muốn nhập thông tin đăng nhập nanaco của bạn sau, chạm nút này

↓

step04Thiết lập mật khẩu ứng dụng.
Nhập bốn chữ số bất kỳ và sau đó nhập lại bốn chữ số này. Cài đặt ban đầu đã hoàn tất.

Khách hàng chưa từng sử dụng Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến
(Dành cho khách hàng không có ID đăng nhập)
Detail

Trước hết, đăng ký Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến.

step01Nhập thông tin Tài khoản Seven Bank của bạn

 • Nhập các số sau trên thẻ rút tiền mặt của bạn sau số 0034:

  • Số chi nhánh (ba chữ số)
  • Số tài khoản (bảy chữ số)

 • Nhập ID khách hàng gồm 7 chữ số của bạn trên mặt sau của thẻ rút tiền mặt hoặc thẻ Ngân hàng Trực tuyến của bạn.

 • Nhập số điện thoại bạn đã đăng ký với Seven Bank.

  Bảo đảm bạn nhập các chữ số vào các trường phù hợp.

 • Nhập các ký tự hiển thị bên trên.

 • Khi bạn đã nhập tất cả các thông tin phù hợp, chạm ID đăng nhập.

↓

step02Đăng ký ID đăng nhập của bạn

Đảm bảo bạn nhớ mật mã và ID đăng nhập đã thiết lập tại màn hình này.

 • Nhập ID đăng nhập mà bạn đã đăng ký.

  • Nhập từ 6 đến 32 ký tự chữ-số đơn byte.
   (Không được đặt ID đăng nhập chỉ gồm số)
 • Chạm nút này để kiểm tra xem bạn có thể sử dụng ID đăng nhập đó không.

  • Không được đặt ID đăng nhập mà khách hàng khác đang sử dụng.

 • Nhập mật mã đăng nhập mà bạn đã đăng ký.

  Nhập từ 6 đến 32 ký tự chữ-số đơn byte. (Không được đặt mật mã đăng nhập chỉ gồm chữ hoặc chỉ gồm số.)
  Không được đặt ngày sinh, số điện thoại đăng ký, hoặc mật mã khác mà người khác có thể đoán dễ dàng làm mật mã.

 • Nhập mã PIN bạn đặt cho thẻ rút tiền mặt này.

  Nếu mã PIN tạm thời vẫn chưa đổi, màn hình thiết lập mã PIN sẽ xuất hiện riêng.

 • Kiểm tra số xác nhận trên mặt sau của thẻ rút tiền mặt hoặc thẻ Ngân hàng Trực tuyến của bạn và nhập các chữ số tương ứng vào hai ô màu đỏ.

↓

step03Khi bạn đăng ký xong địa chỉ email, việc đăng ký Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến đã hoàn tất. (Nếu bạn đã đăng ký địa chỉ email của bạn, màn hình này không xuất hiện.)

 • Nhập địa chỉ email để nhận email xác nhận đã đăng ký.

  Nếu bạn đã lập cấu hình bộ lọc email, thiết lập bộ lọc email của bạn cho phép nhận email từ miền @sevenbank.co.jp.

 • Sau khi nhập địa chỉ email của bạn, chạm nút gửi.
  Bạn sẽ nhận được email xác nhận tại địa chỉ email bạn đã nhập.

↓

 • (*3)Màn hình sau đây sẽ chỉ xuất hiện đối với khách hàng đã đăng ký Dịch vụ tích lũy điểm Seven Bank. Nhập thông tin nanaco mà bạn đã đăng ký với Dịch vụ tích lũy điểm Seven Bank. (Bạn cũng có thể nhập thông tin này sau)

 • Nếu muốn nhập thông tin đăng nhập nanaco của bạn ngay, chạm nút này

 • Nếu muốn nhập thông tin đăng nhập nanaco của bạn sau, chạm nút này

↓

step04Tiếp tục với màn hình thiết lập mật khẩu ứng dụng.

↓

step05Thiết lập mật khẩu ứng dụng.
Nhập bốn chữ số bất kỳ và sau đó nhập lại bốn chữ số này. Cài đặt ban đầu đã hoàn tất.

Go to Top of Page