SEVEN BANK

Para sa kostumer na gumagamit ng overseas remittance na kailangang isumite ang Individual Number (My Number)

Hunyo 2017
Seven Bank Inc. Ltd.

Batay sa batas at regulasyon, ang kostumer na nagbukas ng account noong Disyembre 31, 2015 na may Overseas Remittance Service, ay kailangan na isumite ang Individual Number (My Number) bago mag Disyembre 31, 2018.

Dahil dito, kami ay magpapadala ng impormasyon ukol dito simula sa Hunyo 2017. Aming ipinakikiusap na ipasa kaagad ang My Number sa oras na natanggap ang sulat.

【Paraan sa pagsumite】

Ang dalawang pamamaraan sa pagsumite ng My number ay ang mga sumusunod.

 • (1)Ang picture ng My Number ay ipadala sa mobile phone o ipad.
 • (2)Magpa-photocopy ng My Number, ilagay sa sobre at ipadala muli sa amin sa pamamagitan ng paghulog sa post office.

(1)Ang kailangang specs ng mobile phone para sa pagpadala ng litrato.

 • IPHONE
  OS version
  : iOS8 pataas
  Browser
  : Safari
 • ANDROID
  OS version
  : 4.2
  Browser
  : Google Chrome
  OS version
  : 4.4 pataas
  Browser
  : Google Chrome / Standard Browser

Manyaring kapag hindi nagampanan ang pagsumite ng My Number hanggang Disyembre 31, 2018. Ang serbisyo para sa International Money Transfer Service ay maaaring mahinto ng pansamantala simula ng Enero 1, 2019 pataas.