SEVEN BANK

Para sa kostumer na gumagamit ng overseas remittance na kailangang isumite ang Individual Number (My Number)

Hunyo 2019
Seven Bank Inc. Ltd.

Batay sa batas (*) na My Number System na nagsimula noong Enero 1, 2016, sa mga nakapagpagawa na ng Seven Bank account na may serbisyong overseas remittance sa panahon o bago ng Disyembre 31, 2015, ang mga dokumento kaugnay sa My Number ay kinakailangang ipasa sa maagang panahon.

* Ang batas na ipinatupad tungo sa pagpapatupad ng batas sa pagpapanatili ng pagkilala sa isang indibidwal sa administratibong pamamaraan ng paggamit ng My Number.

【Paraan sa pagsumite】

Ang My Number ay maaaring ipasa sa pamamagitan ng Seven Bank Money Transfer App.
Pindutin ang "My Number" button na nasa ibaba ng Top Screen ng app, sumang-ayon sa kasunduan at magpatuloy sa pagpasa.

* Manyaring unawain na ang mga ipinasang dokumento sa app ay hindi na maibabalik.

Contact Center (Tagalog / Toll Free) 0120-677-874
Oras ng tanggapan: Lunes hanggang Sabado 9:00~18:00
(Maliban sa Linggo, National Holidays at 12/31~1/3)