SEVEN BANK

ภาษาไทย

Select Language

เกี่ยวกับบริการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารภายในประเทศไทยและเวียดนาม (*3,*7,*10,*22)

ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่รับเงินได้ดังตารางข้างล่างนี้ หลังการโอนเงินโดยบริการโอนเงินระหว่างประเทศของธนาคารเซเว่น (รับเป็นเงินสด) ส่วนท่านผู้รับเงินนั้นต้องทำธุรกรรมตามที่ธนาคารที่รับเงินนั้นๆกำหนดไว้

บริการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารภายในประเทศไทยและเวียดนามดังล่างข้างนี้ เนื่องจากเป็นบริการทางธนาคารที่รับเงินที่ดำเนินการในลักษณะเฉพาะ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามไปยังธนาคารที่รับเงิน

【บริการโอนเงินเข้าบัญชีอื่นๆ】

* รายละเอียดของบริการโอนเงินเข้าบัญชีสำหรับจีนและฟิลิปปินส์ ดูที่นี่ (ญี่ปุ่น・อังกฤษ)

◆เงื่อนไขการใช้

【ผู้ส่งเงิน】

ต้องทำสัญญาใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศของธนาคารเซเว่น และต้องทำการลงทะเบียนชื่อผู้รับเงินไว้ก่อนล่วงหน้า

【ผู้รับเงิน】

(1) ต้องมีบัญชีธนาคารของธนาคารที่รับเงินดังตารางข้างล่างนี้ และต้องทำการลงทะเบียนการใช้บริการโอนเงินเวสเทิร์นยูเนี่ยนของธนาคารที่รับเงินไว้แล้วเรียบร้อย
* เกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนการใช้บริการโอนเงิน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ที่โฮมเพจของธนาคารที่รับเงินหรือโทรติดต่อสอบถาม

(2) หลังจากทางธนาคารเซเว่นได้โอนเงินเข้าแล้ว ท่านผู้รับเงินต้องทำธุรกรรมตามความจำเป็นในการรับเงินตามที่ทางธนาคารที่รับเงินนั้นๆได้ระบุไว้

31 สิงหาคม 2015 (ปัจจุบัน)

ประเทศที่รับเงิน ธนาคารที่รับเงิน ช่องทางการโอเงิน ติดต่อสอบถาม
(กรณีโทรจากญี่ปุ่นจะกลายเป็นโทรระหว่างประเทศ)
ไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
(Ayudhya Bank)
เอทีเอ็ม・อินเทอร์เน็ต・โทรศัพท์ 0-2296-2345
ธนาคารธนชาต
(Thanachart Bank)
เอทีเอ็ม・โทรศัพท์ 0-2528-4659
เวียดนาม Agri Bank โทรศัพท์ 4 3772 2793/794
Asian Commercial Bank อินเทอร์เน็ต 1900 545 486
8 38 247 247
Maritime Bank อินเทอร์เน็ต 1800 599 999
4 3944 5566
SeA Bank อินเทอร์เน็ต 1800 55 55 87
Techcom Bank อินเทอร์เน็ต 1800 58 88 22
4 3942 7444
Vietin Bank อินเทอร์เน็ต 1900 55 88 68
4 3942 8691
VP Bank อินเทอร์เน็ต 4 3938 7223