ใบแจ้งรายละเอียด (ใบสลิป) ได้เปลี่ยนแบบใหม่แล้ว.
โปรดระวังตำแหน่ง MTCN (หมายเลขการโอนเงิน).

ตัวอย่างใบสลิปทั้งเก่าและใหม่

(1 กันยายน 2556)