SEVEN BANK

Về việc xác nhận Mã số cá nhân đối với khách hàng đã khế ước Dịch vụ chuyển tiền quốc tê

Tháng 6 năm 2019
Seven Bank, Ltd.

Từ sau chế độ bắt đầu mã số cá nhân từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, theo luật pháp và quy định (*), cần phải thông báo các tài liệu liên quan đến mã số cá nhân ngay cả khi khách hàng đã đăng ký 「Dịch vụ chuyển tiền quốc tế」 trước ngày 31 tháng 12 năm 2015. Vui lòng gửi đến ngân hàng trong thời gian sớm nhất.

* Liên quan đến luật bảo trì trong việc thi hành luật sử dụng số để xác định các cá nhân cụ thể trong thủ tục hành chính

【Cách làm thủ tục】

Có thể nộp mã số cá nhân từ ứng dung chuyển tiền quốc tế.
Ấn nút 「Mã số cá nhân」ở màn hình chủ, đồng ý các điều lệ quan trọng và làm thủ tục.

* Xin lưu ý trước rằng dữ liệu hồ sơ đã nộp qua ứng dụng sẽ không được trả lại.

Trung tâm liên lạc(Tiếng Việt / Gọi miễn phí)0120-750-858
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 9:00~18:00
( Ngoại trừ chủ nhật, ngày lễ , ngày 31/12 đến 3/1)