SEVENBANK×WESTERNUNION

Seven Bank Sakae, Nagoya branch office Our professional staff provide daily support and advices for your remittances. Feel free to consult with us.

Thông tin về cửa hàng
 • Tên chính thức
  Ngân hàng Seven Bank Văn phòng Sakae,chi nhánh Nagoya
 • Địa chỉ
  Aichiken nagoyashi nakaku sakae 4-2-29 Tòa nhà Nagoya Hirokouji Place tầng 1
 • Số điện thoại
  0120-447-877
  (Thời gian nhận điện thoại 10:00-18:00)
 • Thời gian làm việc
  10:00 - 18:00
  Làm việc quanh năm
  (Tuy nhiên,văn phòng sẽ không làm việc trong trường hợp Ainzu & Tulpe cửa hàng Hirokouji Place không mở cửa)
Truy cập đến cửa hàng

Truy cập đến cửa hàng