Bố trí của hóa đơn đã thay đổi.
Xin vui lòng chú ý vị trí hiển thị của số MTCN (Số xử lý chuyển tiền).

Bản mẫu hóa đơn mới và cũ

(Ngày 1 tháng 9 năm 2013)