SEVEN BANK

[Mahalaga] Kahilingan para Isumite ang Residence Card

2021/2/15

Bilang bahagi ng aming mga hakbang laban sa money laundering at pagbibigay ng pondo sa terorista, kinukumpirma namin ang katayuan ng tirahan at panahon ng pananatili (petsa ng expiration) tungkol sa aming mga kustomer na may banyagang nasyonalidad.

Alinsunod dito, hinihiling namin sa mga kustomer na isumite ang mga kopya ng kanilang mga residence card sa pamamagitan ng isa sa mga ibinigay na pamamaraan  upang makumpirma namin ang katayuan ng kanilang paninirahan at panahon ng pananatili (petsa ng expiration).

Simula sa Marso 2021, magpapadala kami ng abiso sa pamamagitan ng koreo sa mga kustomer na mayroon nang mga Seven Bank Account.* Kapag nakatanggap ka ng abiso, mangyaring isumite ang iyong residence card sa pamamagitan ng alinman sa pamamaraan na inilarawan dito.

  • * Ipapadala ang abisong ito sa mga kustomer na nagsumite ng kanilang mga residence card, mga conventional alien registration certificate, o kahalintulad nito, matapos makapagbukas ng account o sa pagtatapos ng isang Kasunduan sa Serbisyo sa Internasyonal na Pagpapadala ng Pera (International Money Transfer Service Agreement) .

Kung mayroon kang espesyal na sertipiko ng permanenteng residente, pakisumite ito sa halip na ang iyong residence card.

Kung nag-expire na ang panahon ng iyong pananatili bago mo maisumite ang iyong residence card, o kapag tumanggi ka na isumite ang iyong residence card, maaari naming paghigpitan ang lahat o bahagi ng iyong mga transaksyon, o kung makita naming kinakailangan, maaari naming isara ang iyong account, alinsunod sa Mga Tuntunin at Kondisyon ng Pagbabangko ng Seven Bank .

[Sanggunian]
【重要】セブン銀行口座規定集の一部改定について (Petsa ng abiso Setyembre 30, 2019)
[Important] Partial Revision to the Seven Bank Account Terms and Condition (Petsa ng abiso Setyembre 30, 2019)

Pinasasalamatan namin ang iyong pang-unawa at kooperasyon.