SEVEN BANK

[Quan trọng] Yêu cầu nộp Thẻ cư trú 

2021/2/15

Là một phần trong các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, chúng tôi sẽ xác nhận tình trạng cư trú và thời hạn hiệu lực (ngày hết hạn) đối với những khách hàng có quốc tịch nước ngoài.

Do đó, chúng tôi yêu cầu những khách hàng có quốc tịch nước ngoài phải nộp bản sao thẻ cư trú theo một trong các hình thức được quy định để chúng tôi có thể xác nhận tình trạng cư trú và thời gian cư trú (ngày hết hạn).

Bắt đầu từ tháng 3 năm 2021, chúng tôi sẽ gửi thông báo qua đường bưu điện đến những khách hàng đã có tài khoản Seven Bank.* Nếu quý khách nhận được thông báo, vui lòng nộp thẻ cư trú của mình theo bất kỳ hình thức nào được nêu trong thông báo.

  • * Thông báo này sẽ được gửi đến những khách hàng đã nộp thẻ cư trú, thẻ ngoại kiều, hoặc các giấy tờ tương tự khác, khi mở tài khoản hoặc đăng ký Dịch vụ Chuyển tiền Quốc tế .

Nếu quý khách có giấy chứng nhận vĩnh trú đặc biệt, vui lòng nộp giấy này thay cho thẻ cư trú.

Nếu thời gian cư trú của quý khách hết hạn trước khi nộp thẻ cư trú, hoặc nếu quý khách từ chối nộp thẻ cư trú, chúng tôi có thể hạn chế tất cả hoặc một phần các giao dịch của quý khách, hoặc nếu thấy cần thiết, chúng tôi có thể đóng tài khoản của quý khách, theo các Điều khoản và Điều kiện Giao dịch của ngân hàng Seven Bank.

[Tham khảo]
【重要】セブン銀行口座規定集の一部改定について (Thông báo ngày 30 tháng 9 năm 2019)
[Important] Partial Revision to the Seven Bank Account Terms and Condition (Thông báo ngày 30 tháng 9 năm 2019)

Chúng tôi rất cảm ơn sự thấu hiểu và hợp tác của quý khách.