SEVEN BANK บริการโอนเงิน ระหว่างประเทศบริการโอนเงินระหว่างประเทศ

คำถาม (การสอบถาม)

วิธีการสมัครทำสัญญาการใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ

ข้อมูลที่จำเป็นในการสมัคร

 • ก่อนใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ คุณจำเป็นต้องเปิดบัญชี Seven Bank และสมัครใช้
  บริการโอนเงินระหว่างประเทศก่อน(*13,*21)

หากคุณยังไม่มีบัญชี Seven Bank กรุณาสมัครเปิดบัญชีและในขณะเดียวกัน กรุณาสมัครทำสัญญาบริการโอนเงินระหว่างประเทศด้วย ในการสมัครใช้บริการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ คุณจำเป็นต้องมีข้อมูลต่อไปนี้

ข้อมูลของผู้สมัคร(*15)
 • ชื่อและนามสกุล
 • ที่อยู่
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • สัญชาติ
 • สถานที่เกิด
 • แหล่งที่มาของเงิน
ข้อมูลของผู้รับเงิน(*14,*16)
 • ชื่อและนามสกุล
 • ความสัมพันธ์กับผู้ส่ง
 • สกุลเงิน
 • ความถี่ในการโอนเงิน
 • ที่อยู่
 • ประเทศผู้รับเงิน
 • วัตถุประสงค์
 • จำนวนเงินที่โอน โดยประมาณต่อครั้ง

กรณีสมัครรับเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ประเทศจีนและฟิลิปปินส์ ข้อมูลของธนาคารผู้รับเงิน・เลขที่บัญชีต่างๆ จำเป็นต้องแยกกัน(*6)

ขั้นตอนการสมัคร

 • ขั้นตอนท 1

  ขอแบบฟอร์มใบสมัคร
  โปรดขอแบบฟอร์มใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์หรือผ่านทางโทรศัพท์
  ข้อมูลที่กำหนดของผู้สมัครและผู้รับ จะเป็นที่ต้องการในการดังกล่าวข้างต้น
 • ขั้นตอนท 2

  จะจัดส่งแบบฟอร์มใบสมัครไปทางไปรษณีย์(*21)
  เซเว่นแบงก์จะส่งแบบฟอร์มใบสมัครที่ถูกพิมพ์ข้อมูลไว้แล้วไปถึงท่าน หากท่านได้รับแล้ว กรุณาตรวจสอบและกรอกตรงหัวข้อที่กำหนด หลังจากนั้นกรุณาส่งพร้อมแนบเอกสารการยื่น อาทิเช่นเอกสารยืนยันตัวตน โดยใส่ซองจดหมายตอบกลับเฉพาะมาที่เซเว่นแบงก์
 • ขั้นตอนสุดท้าย

  ขั้นตอนสุดท้ายของการสมัคร
  ธนาคารเซเว่นจะส่งเอกสารไปยังที่อยู่ที่ลงทะเบียน คุณจะได้รับภายในหนึ่งหรือสองสัปดาห์หลังจากที่คุณส่งแบบฟอร์มใบสมัคร
  ส่วนรายละเอียดวีธีการโอนเงิน และอื่นๆ กรุณาดูเพิ่มเติมที่ "คู่มือการใช้บริการการโอนเงินระหว่างประเทศ"
  ที่ส่งหรือแนบไปพร้อมกับใบสมัคร