SEVEN BANK บริการโอนเงิน ระหว่างประเทศบริการโอนเงินระหว่างประเทศ

คำถาม (การสอบถาม)

การสมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ (*11,*13,*14)

วิธีการสมัคร

บริการโอนเงินระหว่างประเทศนั้น สามารถสมัครได้โดยง่ายและสะดวก ด้วยวิธีอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังที่ปรากฎข้างล่าง

  • * อาจจำเป็นต้องดำเนินการโดยการส่งทางโปรษณีย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีหรือเนื้อหาการสมัคร
  • * กรณีต้องการโอนเงินเข้าบัญชี สำหรับประเทศจีนและฟิลิปปินส์ กรุณาเตรียม (1)ชื่อ
    ธนาคารที่รับเงิน (2)หมายเลขบัญชี (3)หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเงิน(จีนเท่านั้น)
  • * ผู้ที่มีความประสงค์อยากโอนเงินเข้าบัญชี สำหรับประเทศจีนและฟิลิปปินส์ กรุณาทำการ
    ตรวจสอบรายการธนาคารรับเงินปลายทางไว้ก่อน แล้วจึงทำการสมัคร

สมัครลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ (ภาษาไทย)

ง่าย ! จึงขอแนะนำ

การสมัครที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศทั้งหมด (การสมัครเปิดบัญชีธนาคารเซเว่นและการสมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศพร้อมกัน, การสมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ, การสมัครเพิ่ม/ลบผู้รับเงิน และอื่นๆ) มีบริการรองรับสอบถามข้อมูล

แนะนำสำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

●ท่านที่ใช้สมาร์ทโฟน (เนื่องจากหน้าจอที่ต้องกรอกนั้นมีมาก)

●ท่านที่ต้องการสมัครหลังได้รับการอธิบายเกี่ยวกับบริการแล้ว

●ท่านที่มีข้อสงสัยจากการสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ศูนย์บริการลูกค้า โอนเงินระหว่างประเทศ (ภาษาไทย)

10:00-20:00น. วันอาทิตย์ーวันศุกร์ (วันหยุดราชการ งดให้บริการ 31ธค.-3มค.)

การสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต (*11)

สะดวก !

แนะนำสำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

●ท่านที่มีความประสงค์อยากสมัครตามเวลาที่ต้องการ

●ท่านที่ใช้คอมพิวเตอร์
(ท่านที่ใช้สมาร์ทโฟน เนื่องจากรายการที่ต้องกรอกนั้นมีมาก จึงขอแนะนำให้สมัครผ่านทางโทรศัพท์)

1. ท่านที่ไม่มีบัญชีธนาคารเซเว่น
(สมัครเปิดบัญชีและสมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศพร้อมกัน)

2. ท่านที่มีบัญชีธนาคารเซเว่น
(สมัครสัญญาบริการโอนเงินระหว่างประเทศ, สมัครเพิ่ม/ลบผู้รับเงิน)

การสมัครด้วยตัวเอง

1. สมัครที่ร้าน

2. สมัครที่งานอีเว้นท์ที่จัดขึ้นเพื่อให้สมัครบริการนี้โดยเฉพาะ