SEVEN BANK

【IMPORTANTENG PAALAALA】

Tungkol sa dokumento na kailangang ipasa tulad ng Individual Number (My Number) sa application ng International Money Transfer Service

Ayon sa batas at kaayusan(*) na pinataw ng bansang hapones na may kinalaman sa buwis ng bansa, simula Enero 1, 2016. Kailangang ipasa ang Individual Number (MY NUMBER) para sa karagdagang dokumento ukol sa transaksyon ng International Money Transfer Service.

Ayon sa nakasaad sa itaas, ang aplikante na may kontrata sa serbisyo ng International Money Transfer Service ay kakailanganin pa rin ang Individual Number o My Number para sa kasiguraduhan bukod sa iba pang dokumento ng pagkakakilanlan.

Hanggang hindi nakukumpleto ang mga kakailanganing dokumento na may kinalaman sa Individual Number (My Number). Paalaala lang po na ang International Money Transfer Service ay hindi maaring magamit pansamantala.

* Maliban sa International Money Transfer Service , ang ibang serbisyo gaya ng Deposit, Withdrawal, Salary Deposit ay maaaring magamit.

* Simula sa araw na dumating ang inyong dokumento ng Individual Nunber (My Number) sa aming tanggapan, maaaring magamit ng 1-2 business working days ang International Money Transfer Service.

* Para sa opisyal ng pangalan ng batas, maaring pakitingin lamang dito. (Ingles)

Mga kakailanganing ipasa na dokumento para sa Individual Number (MY NUMBER)

1 Kopya ng Notification Card (Harap at Likod)

1 or 2

2 Kopya ng Individual Number Card (Harap at Likod)

3Individual Declaration Number (Ipapadala ng Seven Bank ang form.)

Tungkol sa pagkuha ng notification card at para mabigyan ng My Number card. Maaari mabasa ang impormasyon sa My Number website (Ingles), tumawag sa My number call center, o di kaya alamin sa City Hall ng kanilang bawat lugar.

個人番号カード 総合サイト 地方公共団体情報システム機構

MY NUMBER call center (Tanong tungkol sa Notification Card・Individual Number Card)

0120-95-0178 (Hapones)

0120-0178-27 (Ingles・Chinese・Portuguese・Espanol)

Mangyaring tumawag dito tungkol sa aplikasyon sa International Money Transfer ng Seven Bank maliban sa katanungan na ntungkol sa nakasaad sa itaas
Contact Center (Tagalog)

Oras ng tanggapan: Lunes hanggang Sabado 9:00~18:00
(Maliban sa Linggo, National Holidays at 12/31~1/3)