SEVEN BANK

【IMPORTANTENG PAALAALA】

Tungkol sa dokumento na kailangang ipasa tulad ng Individual Number (My Number) sa application ng International Money Transfer Service

Ang mga customer na nag-sign up para sa International Money Transfer Service ay kinakailangang magparehistro ng kanilang indibidwal na numero alinsunod sa Batas sa Paggamit ng mga Numero upang Kilalanin ang Isang Espisipikong Indibidwal sa mga Administratibong Pamamaraan at ang Batas sa Pagsusumite ng Statement ng Wire Transfer sa Ibang Bansa para sa Layunin ng Pagtitiyak ng Wastong Pagbubuwis sa Loob ng Bansa.

* Ang mga customer na nag-sign up para sa International Money Transfer Service bago magsimula ang indibidwal na sistema ng numero (bago ang Disyembre 31, 2015) ay kinakailangan ding magsumite ng isang dokumento na may kaugnayan sa kanilang indibidwal na numero. Ang indibidwal na numero ng dokumento ay maaaring isumite sa pamamagitan ng International Money Transfer App. Mangyaring tandaan na ang data ng mga dokumento na isinumite sa pamamagitan ng app na ito ay hindi maibabalik.

* Mangyaring tandaan na ang mga sumusunod na dokumento ay hindi maaaring gamitin bilang mga dokumento sa pagkumpirma ng numero.

・Notification card

・Individual number notification letter

Tungkol sa dokumento na may kinalaman sa My Number na kailangang isumite.

Ilagay ang (1),(2) at (3) sa loob ng return envelope at ihulog sa post box. (hindi na kailangan ng selyo)

 1. (1) Individual Number (My Number) Document

  • My Number Card (Individual Number Card)
   Kopya ng harap at likod.

  • Kopya ng Residence Certificate na nakasulat ang My Number
   Orihinal na kopya

 2. (2) Identification verification document (Dapat magkapareha sa (1) ang detalye ng pangalan, tirahan at araw ng kapanganakan).

  • (1) Para sa pinili ang Individual Number Card (My Number Card)

   • Para sa mga Japanese
    • Driver's license
     Kopya ng harap at likod.

    • Health Insurance Card
     Kopya ng harap at likod.

    • Kopya ng Residence Certificate
     Orihinal na kopya

   • Para sa mga Foreign Resident
    • Residence Card
     Kopya ng harap at likod.

    • espesyal na sertipiko ng permanenteng residente
     Kopya ng harap at likod.

     espesyal na sertipiko ng permanenteng residente espesyal na sertipiko ng permanenteng residente
  • (1) Para sa pinili ang residence certificate na nakasulat ang My number.

   • Para sa mga Japanese
    • Driver's license
     Kopya ng harap at likod.

    • Health Insurance Card
     Kopya ng harap at likod.

    • My Number Card
     (Individual Number Card)Kopya ng harap.

   • Para sa mga Foreign Resident
    • Residence Card
     Kopya ng harap at likod.

    • espesyal na sertipiko ng permanenteng residente
     Kopya ng harap at likod.

     espesyal na sertipiko ng permanenteng residente espesyal na sertipiko ng permanenteng residente
 3. (3) Individual Declaration Number Form
  (Ipapadala ng Seven Bank ang form.).

Mangyaring tumawag dito tungkol sa aplikasyon sa International Money Transfer ng Seven Bank maliban sa katanungan na ntungkol sa nakasaad sa itaas
Contact Center (Tagalog)

Oras ng tanggapan: Lunes hanggang Sabado 9:00~18:00
(Maliban sa Linggo, National Holidays at 12/31~1/3)