SEVEN BANK

【IMPORTANTENG PAALAALA】

Tungkol sa dokumento na kailangang ipasa tulad ng Individual Number (My Number) sa application ng International Money Transfer Service

Ayon sa batas at kaayusan(*) na pinataw ng bansang hapones na may kinalaman sa buwis ng bansa, simula Enero 1, 2016. Kailangang ipasa ang Individual Number (MY NUMBER) para sa karagdagang dokumento ukol sa transaksyon ng International Money Transfer Service.

Ayon sa nakasaad sa itaas, ang aplikante na may kontrata sa serbisyo ng International Money Transfer Service ay kakailanganin pa rin ang Individual Number o My Number para sa kasiguraduhan bukod sa iba pang dokumento ng pagkakakilanlan.

Hanggang hindi nakukumpleto ang mga kakailanganing dokumento na may kinalaman sa Individual Number (My Number). Paalaala lang po na ang International Money Transfer Service ay hindi maaring magamit pansamantala.

* Maliban sa International Money Transfer Service , ang ibang serbisyo gaya ng Deposit, Withdrawal, Salary Deposit ay maaaring magamit.

* Kung nag-a-apply ka upang magbukas ng account na may kasamang serbisyo ng pagpapadala sa ibang bansa at hindi pa naisusumite ang mga dokumento na may kinalaman sa Individual Number (My Number), ang inyong application ay maaaring hindi tanggapin.

* Para sa opisyal ng pangalan ng batas, maaring pakitingin lamang dito. (Ingles)

* Mangyaring tandaan na ang mga sumusunod na dokumento ay hindi maaaring gamitin bilang mga dokumento sa pagkumpirma ng numero.

・Notification card

・Individual number notification letter

Tungkol sa dokumento na may kinalaman sa My Number na kailangang isumite.

Ilagay ang (1),(2) at (3) sa loob ng return envelope at ihulog sa post box. (hindi na kailangan ng selyo)

 1. (1) Individual Number (My Number) Document

  • My Number Card (Individual Number Card)
   Kopya ng harap at likod.

  • Kopya ng Residence Certificate na nakasulat ang My Number
   Orihinal na kopya

  • * Simula sa Hunyo 21, 2021. Ang pagtanggap ng notification card ay hindi na magpapatuloy.
  • * Ang My Number Notification Card ay hindi maaring tanggapin.
 2. (2) Identification verification document (Dapat magkapareha sa (1) ang detalye ng pangalan, tirahan at araw ng kapanganakan).

  • (1) Para sa pinili ang Individual Number Card (My Number Card)

   • Para sa mga Japanese
    • Driver's license
     Kopya ng harap at likod.

    • Health Insurance Card
     Kopya ng harap at likod.

    • Kopya ng Residence Certificate
     Orihinal na kopya

   • Para sa mga Foreign Resident
    • Residence Card
     Kopya ng harap at likod.

    • espesyal na sertipiko ng permanenteng residente
     Kopya ng harap at likod.

     espesyal na sertipiko ng permanenteng residente espesyal na sertipiko ng permanenteng residente
  • (1) Para sa pinili ang residence certificate na nakasulat ang My number.

   • Para sa mga Japanese
    • Driver's license
     Kopya ng harap at likod.

    • Health Insurance Card
     Kopya ng harap at likod.

    • My Number Card
     (Individual Number Card)Kopya ng harap.

   • Para sa mga Foreign Resident
    • Residence Card
     Kopya ng harap at likod.

    • espesyal na sertipiko ng permanenteng residente
     Kopya ng harap at likod.

     espesyal na sertipiko ng permanenteng residente espesyal na sertipiko ng permanenteng residente
 3. (3) Individual Declaration Number Form
  (Ipapadala ng Seven Bank ang form.).

Tungkol sa pag-isyu ng My Number card, bisitahin lamang ang website ng Individual Number Card (My Number), o makipag-ugnay sa free dial, o magtanong sa lungsod, ward, bayan o nayon kung saan ka nakatira.

Website ng Individual Number Card/My Number

Free Dial ng Individual Number Card (My Number)

0120-95-0178 (Hapones)

0120-0178-27 (Ingles・Chinese・Portuguese・Espanol)

Mangyaring tumawag dito tungkol sa aplikasyon sa International Money Transfer ng Seven Bank maliban sa katanungan na ntungkol sa nakasaad sa itaas
Contact Center (Tagalog)

Oras ng tanggapan: Lunes hanggang Sabado 9:00~18:00
(Maliban sa Linggo, National Holidays at 12/31~1/3)