SEVEN BANK

【ประกาศสำคัญ】

เอกสารการยื่นเกี่ยวกับหมายเลขส่วนบุคคล (มายนัมเบอร์) ตามการทำสัญญาบริการโอนเงินระหว่างประเทศ

สำหรับเป้าหมายการทำเอกสารใบภาษีของการโอนเงินระหว่างประเทศที่ขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น (*) มีความจำเป็นต้องตรวจสอบหมาย เลขส่วนบุคคล (มายนัมเบอร์) กับท่านที่ดำเนินการ "โอนเงินระหว่างประเทศ" ตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2016 เป็นต้นไป

ไม่ว่าท่านที่สมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศของธนาคารเซเว่น ตามที่เริ่มใช้ระบบมายนัมเบอร์ จำเป็นต้องยื่นเอกสารดังข้างล่างเกี่ยวกับหมายเลขส่วนบุคคล (มายนัมเบอร์), เอกสารยืนยันแสดงตัวบุคคลและอื่นๆ

โปรดระวัง เนื่องจากท่านจะไม่สามารถใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศได้ จนกว่าท่านจะยื่นเอกสารเกี่ยวกับหมายเลขส่วนบุคคล
(มายนัมเบอร์) อย่างเรียบร้อยแล้ว

* ท่านสามารถทำธุรกรรมที่นอกเหนือบริการโอนเงินระหว่างประเทศได้ เช่น ฝากเงิน ถอดเงิน รับเงินเดือน และอื่นๆ

* หากคุณสมัครเปิดบัญชีพร้อมบริการโอนเงินระหว่างประเทศแบบบูรณาการและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขส่วนบุคคล (มายนัมเบอร์) ไม่เสร็จเราจะไม่ยอมรับการสมัครในครั้งนี้

* เกี่ยวกับชื่อกฎหมาย (บทบัญญัติ) โปรดตรวจสอบ ที่นี่ (ภาษาอังกฤษ)

* โปรดทราบว่าเอกสารต่อไปนี้ไม่สามารถใช้เป็นเอกสารยืนยันหมายเลข(มายนัมเบอร์)ได้

・บัตรการแจ้งเตือน

・จดหมายแจ้งหมายเลขส่วนบุคคล

การยื่นส่งเอกสารเกี่ยวกับหมายเลขส่วนบุคคล(มายนัมเบอร์)เพื่อยืนยันตัวตน

กรุณานำเอกสาร(1)~(3)ต่อไปนี้ใส่ซองจดหมายตอบกลับ แล้วหย่อนลงตู้ไปรษณีย์(ไม่ต้องติดแสตมป์)

 1. (1) มายนัมเบอร์

  • มายนัมเบอร์
   ถ่ายเอกสารงด้านหน้า-ด้านหลัง

  • สำเนาจูมิงเฮียวที่มีมายนัมเบอร์บันทึกอยู่ต้นฉบับ

  • * เริ่มจากวันที่ 21 มิถุนายน 2021ทางธนาคารจะยกเลิกการใช้ใบแจ้งมายนัมเบอร์
  • * ใบแจ้งมายนัมเบอร์ใช้ไม่ได้
 2. (2) เอกสารยืนยันตัวตน(จะต้องมีการระบุชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิดและเนื้อหาที่ตรงกับเอกสารตามข้อ(1)เท่านั้น)

  • ท่านที่เลือก(1)หมายเลขส่วนบุคคล(มายนัมเบอร์)

   • ผู้ถือสัญชาติญี่ปุ่น
    • ใบขับขี่
     ถ่ายเอกสารงด้านหน้า-ด้านหลัง

    • บัตรประกันสุขภาพ
     ถ่ายเอกสารงด้านหน้า-ด้านหลัง

    • สำเนาจูมิงเฮียวต้นฉบับ

   • ชาวต่างชาติ
    • ถ่ายเอกสารงด้านหน้า-ด้านหลัง

     บัตรไซริว

    • หนังสือรับรองของผู้พำนักอาศัยถาวรพิเศษ
     ถ่ายเอกสารงด้านหน้า-ด้านหลัง

     หนังสือรับรองของผู้พำนักอาศัยถาวรพิเศษ หนังสือรับรองของผู้พำนักอาศัยถาวรพิเศษ
  • ท่านที่เลือก(1)สำเนาจูมิงเฮียวที่มีมายนัมเบอร์บันทึกอยู่

   • ผู้ถือสัญชาติญี่ปุ่น
    • ใบขับขี่
     ถ่ายเอกสารงด้านหน้า-ด้านหลัง

    • บัตรประกันสุขภาพ
     ถ่ายเอกสารงด้านหน้า-ด้านหลัง

    • มายนัมเบอร์
     ถ่ายเอกสารด้านหน้า

   • ชาวต่างชาติ
    • บัตรไซริว
     ถ่ายเอกสารงด้านหน้า-ด้านหลัง

    • หนังสือรับรองของผู้พำนักอาศัยถาวรพิเศษ
     ถ่ายเอกสารงด้านหน้า-ด้านหลัง

     หนังสือรับรองของผู้พำนักอาศัยถาวรพิเศษ หนังสือรับรองของผู้พำนักอาศัยถาวรพิเศษ
 3. (3) ใบคำร้องขอหมายเลขส่วนบุคคล
  (จะส่งจากบริษัทเราไปยังท่าน).

ติดต่อสอบถามที่นอกเหนือจากเรื่องข้างต้น, สมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
ศูนย์ติดต่อ(ภาษาไทย)

เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ 9:00 - 18:00
(เว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 31ธ.ค. - 3 ม.ค.)