SEVEN BANK Internasyonal Remittance ServiceInternasyonal Remittance Service

Makipag-ugnay

Service menu

Paraan sa pagpapadala

Tungkol sa paggamit ng Remittance Service para sa Pilipinas(Mobile Remit sa Pinas)

Gawin ang 3-Steps, upang magamit ng Remittance Service para sa Pilipinas(Mobile Remit sa Pinas) sa pagpapadala.

 • *Ang serbisyong ito ay maaari lamang gawin sa mobile phone at hindi sa Seven Bank ATM/Online Banking.
 • Mag-open ng Seven Bank account na may International Money Transfer Service

Manyaring hindi na kailangan magrehistro kung gumagamit na ng International Money Transfer Service (WESTERN UNION).
Ang impormasyon ng beneficiary na nakarehistro noon pa ay magagamit rin sa nasabing serbisyo, maliban sa ibang banko na nirehistro.

Pagrehistro sa International Money Transfer Service

 • I-download ang International Money Transfer App
 • I-download sa App Store
  (IPHONE)

  Download on the App Store

 • I-download sa Play Store
  (ANDROID)

  GET IT ON Google Play

 • Pagse-set up ng paggamit ng International Money Transfer App at pagrehistro para simulang gamitin ang Direct Banking Service

Para magamit ang serbisyong ito, kailangan mong i-set up ang international money transfer app at magparehistro para simulang gamitin ang direktang serbisyo sa pagbabangko.

Madaling maunawaan na mga video para sa iba't ibang paraan ng pagset ng app

Paraan sa pagset-up ng App *pelikula
Paano magrehistro sa Online Banking gamit ang Money Transfer App (Para sa First Time User) *pelikula

STEP 1 Pag-open ng account at pagrehistro

I-download ang International Money Transfer App at mag-apply sa pag-open ng account na may International Transfer Service

Dito para sa pagrehistro gamit ang International Money Transfer App

i) Manyaring hindi na kailangan magrehistro kung nakapagpadala na noon sa International Money Transfer Service (WESTERN UNION).
I-download ang International Money Transfer Service App o mag-login sa Online Banking upang magamit ang Remittance Service para sa Pilipinas (Mobile Remit sa Pinas).

 • I-download sa App Store
  (IPHONE)

  Download on the App Store

 • I-download sa Play Store
  (ANDROID)

  GET IT ON Google Play

Para sa iba pang paraan sa pagrehistro

STEP 2 Ang pagdeposito sa Seven Bank ng pondo para sa remittance

Kapag natanggap na ang ATM card at nais magpadala, ideposito ang perang ipapadala kasabay ng remittance fee sa Seven Bank account.
Ang pagdeposito sa Seven Bank ATM ay walang fee kahit anong oras.

 • *Pagkatapos makumpleto ang application, ang ATM card ay matatangap sa loob ng 2~3 linggo.
  Kapag may dumating sa tirahan na notice mula sa post office, manyaring ipa-deliver muli ang card o kunin ito sa tanggapan ng post office.

STEP 3 Ang pag-remit gamit ang International Money Transfer App

Pindutin ang BDO Unibank Menu sa App at piliin ang "SEND MONEY" menu

(Tandaan)Sa BDO Unibank Menu ng International Money Transfer ang nakatakdang bansa ay Pilipinas lamang at ang exchange rate na naka-display ay Philippine PESO currency.
Subalit、makikita ang exchange rate sa menu ng Philippine Money Transfer Service(Mobile Remit sa Pinas) (BDO Unibank Menu) ng International Money Transfer App.

Paunawa na ang remittance service para sa Pilipinas with BDO Unibank, ay isang serbisyo na available lamang sa mobile app service, magkaiba ang remittance fee kapag nagpadala sa Seven Bank ATM/Online Banking Service.

【Importanteng tandaan sa pagpapadala】
May limitasyon sa halaga na maaari lamang matanggap kapag nagpadala ng pera. Tingnan ang table sa ibaba at pumili ng cash-pick agent ayun sa inyong pangangailangan.
Karaniwan, ang padala ay hindi matatanggap bukod sa cash agent location na tinalaga sa oras ng nagpadala.

【Importanteng tandaan sa pagdeposito sa bank account】
Ang limit amount sa kahit anumang banko sa bank to bank ay 500,000 PHP

Lista ng mga banko

Cash pick-up location Limitasyon sa Halaga ng pagtanggap(※)
Anywhere: BDO Unibank Branch 500,000 PHP
  BDO Remit Counter 80,000 PHP
  Rural Bank Partners 500,000 PHP
  Palawan Pawnshop 50,000 PHP
  RD Pawnshop 50,000 PHP
M Lhuillier 50,000 PHP
Cebuana Lhuillier 30,000 PHP

Paraan sa pagremit gamit ang
International Money Transfer Service App

pagpadala ng bayad Kumpleto na ang transaksyon sa pag-remit.
Ipaalam sa beneficiary ang mga impormasyon sa pagtanggap ng remittance.

Pagkatapos makumpleto ang pagpapadala, lalabas sa screen ng app ang reference number, cash pick-up location at iba pang detalye ukol sa remittance, at ipaalam ito sa beneficiary para sa pagtanggap ng remittance.
At kapag nais malaman ang status ng padala, tingnan sa "SEND MONEY" ng International Money Transfer App.

 • *Ang reference number at iba mga detalye ng transaksyon ay kailangan para makuha ng tagatanggap ang perang padala. Samakatuwid, dapat pag-ingatan ng kustomer ang mga impormasyon na ito. Mangyaring huwag isiwalat ang anumang detalye ng transaksyon sa sinumang tao maliban sa tagatanggap. Walang pananagutan ang Bangko sa anumang pinsala na maaaring mangyari bilang resulta sa paggamit ng nasabing impormasyon ng sinumang ikatlong partido (maliban sa kustomer at sa taganggap).PHP

Pagrehistro sa International Money Transfer Service

 • *Upang makagamit ng Seven Bank International Money Transfer Service, kailangan mag-open ng account sa Seven Bank at mag-rehistro sa International Money Transfer Service
 • 1Para masimulan ang paggamit ng direct banking service, ang kustomer ay kailangang sumailaim muna sa isang International Money Transfer Service Agreement ng Bangko at kumpletuhin ang pagrehistro ng mga kailangang detalye tungkol sa nagpadala (ang kustomer) at sa mga tagatanggap.
 • 2Ang kahilingan na magpadala ng pera ay tatanggapin lamang kung ito ay ginawa sa pamamagitan ng international money transfer app.
 • 3Ang perang padadala at ang bayad sa pagpadala ay dapat maunang bayaran ng kustomer sa pamamagitan ng “net settlement”. Ito ay babayaran oras na tanggapin ng Banko ang kahilingan na magpadala ng pera, atbp.; hindi ito maaaring bayaran sa pamamagitan ng cash.
 • *Hindi tatanggapin ang kahilingan na magpadala ng pera sa anumang service counter ng head office ng Bangko o sa mga sangay na opisina.
 • *Sa kabuuan, ang bawat kustomer ay maaaring magrehistro ng hanggang labindalawa na tagatanggap sa sistema ng International Money Transfer Service.
 • *Ang reference number at iba mga detalye ng transaksyon ay kailangan para makuha ng tagatanggap ang perang padala. Samakatuwid, dapat pag-ingatan ng kustomer ang mga impormasyon na ito. Mangyaring huwag isiwalat ang anumang detalye ng transaksyon sa sinumang tao maliban sa tagatanggap. Walang pananagutan ang Bangko sa anumang pinsala na maaaring mangyari bilang resulta sa paggamit ng nasabing impormasyon ng sinumang ikatlong partido (maliban sa kustomer at sa taganggap).
 • *Ang serbisyong pagpapadala ng pera sa pamamagitan ng international money transfer app ay maaaring gamitin sa anumang pagpadala ng pera kung saan ang BDO Unibank, Inc. ay ang alliance partner ng Bangko.
 • ◇ Para sa mga ibang detalye tingnan lamang ang pamahayag ng Tungkol sa Produkto (Philippine Serbisyong Money Transfer sa BDO Unibank).
 • ◇ Ang serbisyong pagpapadala ng pera sa pamamagitan ng international money transfer app ay maaaring gamitin sa anumang pagpadala ng pera kung saan ang BDO Unibank, Inc. ay ang alliance partner ng Bangko.
 • ◇ Para masimulan ang paggamit ng direct banking service, ang kustomer ay kailangang sumailaim muna sa isang International Money Transfer Service Agreement ng Bangko at kumpletuhin ang pagrehistro ng mga kailangang detalye tungkol sa nagpadala (ang kustomer) at sa mga tagatanggap.Ang kahilingan na magpadala ng pera ay tatanggapin lamang kung ito ay ginawa sa pamamagitan ng international money transfer app.
 • ◇ Ang perang padala ng kustomer ay tatanggapin at ipoproseso ayon sa sakop at sa lawak na pinahihintulutan base sa mga paghihigpit sa mga transaksyon na nauukol sa mga layunin ng pagpapadala ng pera, mga limitasyon sa halagang ipinapadala, mga limitasyon sa bilang ng mga transaksyon, mga Payout Country, mga Payout Currency o mga matatanggap na currency, mga limitasyon sa bilang ng mga rehistradong tagatanggap, o anumang iba pang limitasyon na itatakda ng Bangko, ng alliance partner ng Bangko, ng mga Payment Center, o ng Bangko ng Tagatanggap.
  Bukod pa sa mga limitasyon sa (1) sa itaas, ang perang padala ng kustomer ay tatanggapin at ipoproseso ayon lamang sa mga limitasyong pinahihintulutan alinsunod sa mga limitasyon sa mga transaksyon na itatakda ng alliance partner ng Bangko, ng mga Payment Center nito, ang Bangko ng Tagatanggap, o mga batas at regulasyon ng Payout Country. Ang mga limitasyong naibanggit ay maaaring pagtibayin o baguhin nang walang paunang abiso sa mga kustomer.