SEVEN BANK Dịch vụ Chuyển tiền Quốc tếスDịch vụ Chuyển tiền Quốc tế

Các thắc mắc

Mô phỏng Số tiền nhận / Số tiền gửi

As of   / 

Có thể mô phỏng số tiền nhận hoặc số tiền gửi với tỷ giá hối đoái giống như tỷ giá áp dụng tại thời điểm gửi.

Tuy nhiên, tỷ giá hối đoái áp dụng trong tính toán này là tại thời điểm chạy mô phỏng. Tỷ giá hối đoái, nguyên tắc là được thay đổi theo tuần suất quy định của Seven Bank(một ngày nhiều lần), vì vậy tỷ giá áp dụng tại thời điểm giao dịch chuyển tiền thực tế có thể khác với tỷ giá lúc chạy mô phỏng. Hơn nữa, có trường hợp phí chuyển tiền sẽ khác khi có khuyến mãi.

1Lựa chọn quốc gia nhận tiền

Xin hãy lựa chọn quốc gia nhận tiền.

Trong thực tế chuyển tiền thì chỉ có một số nước nhận/loại tiền nhận do công ty chúng tôi quy định là có thể được lựa chọn. Trong số nước nhận/loại tiền nhận có bao gồm cả những nước/tiền không thể lựa chọn khi chuyển tiền thực tế. Vì vậy quý khách nhất định phải nhấn vào đây để xác nhận xem nước/tiền đó có thể lựa chọn được khi chuyển tiền thực tế hay không.

Xin hãy lựa chọn cách nhận tiền.

Trường hợp lựa chọn nhận tiền qua tài khoản,sẽ chỉ định loại tiền tệ nhận khi gửi sang Trung Quốc là Nhân dân tệ,Philippines là Peso.

2Lựa chọn loại tiền tệ nhận

Xin hãy lựa chọn loại tiền tệ nhận.

Trong thực tế chuyển tiền thì chỉ có một số nước nhận/loại tiền nhận do công ty chúng tôi quy định là có thể được lựa chọn. Trong số nước nhận/loại tiền nhận có bao gồm cả những nước/tiền không thể lựa chọn khi chuyển tiền thực tế. Vì vậy quý khách nhất định phải nhấn vào đây để xác nhận xem nước/tiền đó có thể lựa chọn được khi chuyển tiền thực tế hay không.

3Nhập số tiền

Chọn A hoặc B, nhập số tiền gửi hoặc số tiền nhận (*2,*3).

 YEN

 

4Hiển thị kết quả tính toán

Nhấn nút "Tính toán" Kết quả tính toán được hiển thị trong kết quả mô phỏng.

Số tiền gửi YEN
Phí gửi YEN
Tổng cộng YEN
Tỷ giá hối đoái
Số tiền nhận
  • Tỷ giá hối đoái do ngân hàng quy định sẽ được áp dụng để chuyển đổi tiền tệ khi thực hiện Dịch vụ chuyển tiền này bao gồm biên độ tỷ giá do Ngân hàng quy định. Ngoài phí chuyển tiền, lợi nhuận liên quan đến việc chuyển đổi tiền tệ sẽ được phân chia một phần cho Đối tác liên kết.Tỷ giá hối đoái do Ngân hàng quy định được áp dụng cho việc chuyển đổi tiền tệ bằng tổng của tỷ giá hối đoái liên ngân hàng chung được xác định tại các thời điểm và theo cách thức do ngân hàng quy định, cộng với biên độ giao động do Ngân hàng quy định. Tỷ giá này về nguyên tắc sẽ thay đổi theo tần suất do ngân hàng quy định (thay đổi nhiều lần trong ngày).
  • Mọi thắc mắc khi nhận tiền,xin liên hệ đến Trung tâm chăm sóc khách hàng của Western Union(0120-961-623)để biết thêm chi tiết.
  • Về nguyên tắc, "Tỷ giá hối đoái" áp dụng để chuyển đổi tiền tệ khi thực hiện Dịch vụ này và cho "Số tiền sẽ được nhận" được tính toán bằng cách chuyển đổi sang ngoại tệ theo yêu cầu của khách hàng theo tỷ giá được hiển thị trên màn hình và được khách hàng xác nhận khi giao dịch được tiếp nhận. Tuy nhiên, tại một số quốc gia nhận tiền thì tỷ giá thực tế áp dụng và/hoặc số tiền nhận được có thể khác với các nội dung đã được khách hàng xác nhận, vì các lý do như: (1) thực hiện chuyển đổi sang tiền tệ nhận theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng quy định vào thời điểm thanh toán hoặc thời điểm ghi có vào Tài khoản ngân hàng của người nhận, v.v…, (2) các khoản thuế và/hoặc phí áp dụng khi thanh toán chuyển tiền hoặc khi ghi có vào Tài khoản ngân hàng của người nhận, hoặc (3) tiền tệ thanh toán được quy đổi thành tiền tệ quy định của Ngân hàng theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng quy định vào thời điểm thanh toán hoặc thời điểm ghi có vào Tài khoản ngân hàng của người nhận, v.v…