Đăng ký thêm hay xóa người nhận

Có 2 cách đăng ký!
Hoàn tất đăng ký sau 3~5 ngày làm việc

  • Trên nguyên tắc、hoàn tất đăng ký mà không cần gửi hồ sơ

  • 1 thẻ đăng ký được tối đa 12 người nhận

Khuyến khích!

Có tiếng Việt!

Đăng ký qua Ứng dụng chuyển tiền quốc tế

* Cần đăng ký trước khi muốn sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.

SEVEN BANK Money Transfer

Tiếng Nhật và tiếng Anh

Đăng ký qua mạng

* Cần đăng ký trước khi muốn sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.

Official Social Media Account

Facebook