SEVENBANK

Thủ tục đăng ký thêm /xóa bỏ người nhận sẽ̃ "Đơn giản・tiện lợi"hơn!
Đã có thể hoàn tất đăng ký qua điện thoại khi【Chuyển tiền vào tài khoản đối với Trung Quốc】

  • Trên nguyên tắc、hoàn tất đăng ký mà không cần gửi hồ sơ (*)
  • 1 thẻ đăng ký được 12 người nhận

* Cần gửi hồ sơ riêng qua đường bưu điện khi muốn đăng ký Dịch vụ chuyển tiền vào tài khoản đối với Philippines.

Có 2 cách đăng ký!
Hoàn tất đăng ký sau 2~3 ngày làm việc

Internet

Đăng ký tiện lợi mọi lúc,mọi nơi!

* Cần đăng ký trước khi muốn sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.

Điện thoại

Đăng ký tiện lợi mà không cần điền hay gửi hồ sơ!

* Cần gửi hồ sơ riêng qua đường bưu điện khi muốn đăng ký Dịch vụ chuyển tiền vào tài khoản đối với Philippines.

* Cần đăng ký trước khi muốn sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.

Trung tâm khách hàng Chuyển tiền quốc tế (Tiếng Việt)

10:00-20:00 Chủ Nhật~Thứ Sáu (Trừ ngày lễ 31/12-3/1)