Môi trường được đề xuất

Để đăng ký trên mạng, hãy sử dụng trình duyệt OS dưới đây

Sử dụng trên máy tính

Trình duyệt
Chrome119 Edge
OS Win10

Sử dụng trên điện thoại

■ Thiết bị iOS

Trình duyệt
Safari16
OS iOS 16

■ Android

Trình duyệt
Chrome119
OS Android 13.0

* Ngay cả trong môi trường được đề xuất trên, tùy thuộc vào trạng thái thiết bị của khách hàng mà có trường hợp không sử dụng được.