Mag-add・Mag-delete ng beneficiary

2 ways ng pagrehistro ng beneficiary!
Ang application ay makukumpleto ng 3~5business days mula ng nagrehistro.

  • Ang application ay tapos agad na hindi na kailangan magpadala ng requirements sa pamamagitan ng mail.

  • Sa Seven Bank ay hanggang 12 na beneficiary ang pwedeng irehistro.

Highly Recommended!

Suportado ng 9 na wika!

Apply via mobile app

* Sa paggamit ng Direct Banking Service (Online Banking), kailangang magrehistro muna.

SEVEN BANK Money Transfer

Japanese・English

Apply via online

* Sa paggamit ng Direct Banking Service(Online Banking), kailangan magrehistro muna.

【Tungkol sa serbisyong "Deposito sa Bank Account" sa Pilipinas】
  • * Para sa magpapadala sa Pilipinas gamit ang "Deposito sa Bank Account", siguraduhin na tama ang account number ng iyong beneficiary sa tuwing magpapadala. Hindi malalaman ang nakapangalan na beneficiary sa itinakdang bank account, tiyakin na tama ito bago irehistro ang account number.
  • * Ang perang padala ay may pagkakataon na hindi maililipat sa bank account na itinakda kapag ito ay passbook account. Bukod sa ang transaksyon ay hindi magtatagumpay, ang pera ay ibabalik sa inyong account (ATM savings account ang mas pinahihintulutan).
    Kung nais malaman ang list ng mga banko na tumatanggap ng padala, i-click DITO. (Ang padala ay matatanggap kung ang klase ng iyong bank account ay atm account).
  • * Ang Allied Banking Corporation (Allied Bank) at ang The Philippine National Bank (PNB) ay pinag-isa na. Kung ang iyong account ay ang lumang Allied Bank, manyaring piliin ang Allied Bank sa pagrehistro ng tatanggap na banko sa halip na PNB. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnay sa pinakamalapit na branch ng iyong pinag-open ng bank account sa Pilipinas.
  • * Mangyaring i-verify ang bank account number ng iyong beneficiary sa screen ng ATM o na nasa Direct Banking Service (Online Banking).

Official Social Media Account

Facebook