Text Size

Paalaala

2018/3/26

【Paalaala】Pagtitigil ng pagtanggap ng Seven Bank Cash Card na may Debit Card Service sa ilang miyembrong tindahan

Sa Huwebes, Mayo 31, 2018, ititigil ng ilang miyembrong tindahan ang pagtanggap ng Seven Bank Cash Card na may Debit Card Service;
at kasali rito ang gas stations, miyembrong tindahan na nakabase sa pagrehistro*, Times Car Plus (serbisyo ng car sharing), at Mitsui's Repark (paradahan na may bayad).

Pakisuyong alalahanin na hindi magagamit sa miyembrong tindahan na nabanggit sa itaas ang Seven Bank Cash Card
na may Debit Card Service mula sa petsang ito ng pagtitigil.

Ang kostumer na gumagamit na ng Seven Bank Cash Card na may Debit Card Service sa miyembrong tindahan na nakabase sa pagrehistro ay makakagamit pa nito, kaya lang pakisuyong alalahanin na maaaring hindi magagamit iyon depende sa kalagayan ng paggamit at iba pa ng miyembrong tindahan.

* Ang miyembrong tindahan na nakabase sa pagrehistro ay tumutukoy sa miyembrong tindahan kung saan ang kostumer ay nagparehistro ng numero ng card para sa tuloy-tuloy na paggamit ng Debit Card Service.
Halimbawa: utility bills (para sa kuryente, gas, at tubig), suskrisyon ng diyaryo, pensiyon, buwis, seguro, at landline na telepono

Gayunman, magagamit pa rin ang Seven Bank Cash Card na may Debit Card Service para sa pagbabayad ng bill ng mobile phone.
(NTTdocomo, au, SoftBank, at Y!mobile lamang)

Paumanhin po sa pagiging di-kumbinyente at abala, at maraming salamat sa inyong pag-unawa.

Go to Top of Page