Text Size

Thông báo

2018/3/26

【Thông báo】Thông báo về việc kết thúc giao dịch bằng Thẻ rút tiền mặt kèm theo Dịch vụ Thẻ ghi nợ của Seven Bank tại một số đơn vị chấp nhận thẻ.

Từ ngày 31/5/2018, chúng tôi xin dừng giao dịch bằng Thẻ rút tiền mặt kèm theo Dịch vụ Thẻ ghi nợ của Seven Bank tại một số đơn vị chấp nhận thẻ.
Các đơn vị chấp nhận thẻ đó là: các trạm xăng, các đơn vị chấp nhận thẻ dạng đăng ký (*), Times Car Plus (dịch vụ chia sẻ xe), Mitsui'sRepark (bãi đỗ xe dùng tiền xu).

Xin quý khách hãy lưu ý vì quý khách sẽ không thể sử dụng Thẻ rút tiền mặt kèm theo Dịch vụ Thẻ ghi nợ của Seven Bank tại các đơn vị chấp nhận thẻ nói trên, kể từ ngày dừng giao dịch.

Đối với các khách hàng đang giao dịch bằng Thẻ rút tiền mặt kèm theo Dịch vụ Thẻ ghi nợ của Seven Bank tại các đơn vị chấp nhận thẻ dạng đăng ký (*), thì vẫn có thể tiếp tục sử dụng thẻ. Tuy nhiên xin quý khách lưu ý rằng, tùy vào điều kiện sử dụng của đơn vị chấp nhận thẻ cũng có trường hợp giao dịch không thể thực hiện.

(*) Đơn vị chấp nhận thẻ dạng đăng ký là các đơn vị chấp nhận thẻ mà khách hàng chỉ cần đăng ký số thẻ và phí sử dụng sẽ luôn được thanh toán.
Ví dụ: tiền dịch vụ công cộng (điện, ga, nước), phí đọc báo, lương hưu, thuế, tiền bảo hiểm hay phí điện thoại cố đinh,.

Ngoài ra, khách hàng sẽ vẫn có thể sử dụng Thẻ rút tiền mặt kèm theo Dịch vụ Thẻ ghi nợ của Seven Bank trong chi trả phí điện thoại di động.
(chỉ áp dụng cho NTT Docomo, au, Softbank, Y!mobile)

Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này và kính mong nhận được sự thông cảm của qúy khách hàng.

Go to Top of Page