2024/1/18

Pangalan ng Produkto Seven Bank Cash Card na may Debit Card Service
Mga Kwalipikadong Kostumer

Mga kostumer na pumapasa sa sumusunod na dalawang kondisyon:

 • 1. Mga indibidwal na kostumer na may Seven Bank Account; at
 • 2. Mga kostumer na edad labing-anim (16) na taon o mas matanda sa oras ng kontrata
Mga uri ng card
 • 1. Cash Card na may Debit Card Service (isinasama ang nanaco)
 • 2. Cash Card na may Debit Card Service (nakatali sa nanaco)
 • Ang mga kostumer na pumipili ng Cash Card na may Debit Card Service (nakatali sa nanaco) ay kailangang hiwalay na kumuha ng nanaco card, atbp. upang tumanggap ng nanaco points.
Mga Card Function
 • 1. Cash card function
 • 2. Debit card function
 • 3. Function ng nanaco bilang elektronikong pera
 • Ang cash card function na available sa card na ito ay katulad din ng iniaalok ng cash card ng Bangko.
 • Ang nanaco function bilang elektronikong pera ay nagbibigay-daan sa paggamit sa elektronikong pera na ibinigay ng Seven Card Service Co., Ltd., na hindi available sa Cash Card na may Debit Card Service (nakatali sa nanaco).
Debit Card Function Ang debit card function ay tumutukoy sa mga sumusunod na serbisyo:
  Paraan ng Paggamit
 • 1. Maaaring gamitin ang card na ito para pambayad sa mga tindahang miyembro ng JCB kapwa sa Japan at sa mga ibang bansa
 • Ang Seven Bank Debit Card ay hindi magagamit sa ilang mga merchant tulad ng mga sumusunod, expressway, gas station, tindahan sa loob ng eroplano, at registered type merchants (Ilang mga merchant kung saan mo inirerehistro ang numero ng iyong card at patuloy na nagbabayad).
 • 2. Maaaring mag-withdraw ng pera sa lokal na currency sa mga ATM sa mga ibang bansa na may markang "JCB".
 • Kung may markang “Cirrus” ang likod ng inyong debit card, maaari rin itong gamitin sa mga ATM na may markang "Cirrus".
  Paraan ng Pagbabayad Sa bawat paggamit ng card, ang singil para sa ganoong paggamit ay, sa karaniwan, agad na ibinabawas mula sa iyong ordinary deposit account (isang beses na bayad lamang).
 • Ang mga singil sa mga ilang miyembrong tindahan ay maaaring maibawas sa ibang petsa.
 • Kapag ibinalik o kinansela ang binili, ang singil para sa ganoong pagbili ay ibabawas mula sa iyong ordinary deposit account at pagkatapos ay ike-credit pabalik dito sa pamamagitan ng paraang inirerekomenda ng Bangko.
  Mga oras na bukas 24 na oras bawat araw, 365 araw bawat taon
  Mga ceiling

<Inisyal na setting>

  Kada transaksyon
*1
Kada araw Kada buwan
Pamimili sa loob ng bansa 500,000 Yen 500,000 Yen 500,000 Yen
Pamimili sa ibang bansa 500,000 Yen 500,000 Yen 500,000 Yen
Kabuuan ng pamimili
(sa Japan/ibang bansa)*2
- 500,000 Yen 500,000 Yen
Lokal na pagwi-withdraw ng pera mula sa ATM sa ibang bansa 100,000 Yen 100,000 Yen 500,000 Yen

<Posibleng saklaw kapag pinapalitan ang setting>

  Kada transaksyon
*1
Kada araw Kada buwan
Pamimili sa loob ng bansa 0 hanggang 2 mil. Yen 0 hanggang 2 mil. Yen 0 hanggang 2 mil. Yen
Pamimili sa ibang bansa 0 hanggang 2 mil. Yen 0 hanggang 2 mil. Yen 0 hanggang 2 mil. Yen
Kabuuan ng pamimili
(sa Japan/ibang bansa)*2
- 0 hanggang 2 mil. Yen 0 hanggang 2 mil. Yen
Lokal na pagwi-withdraw ng pera mula sa ATM sa ibang bansa 0 hanggang 100,000 Yen 0 hanggang 100,000 Yen 0 hanggang 2 mil. Yen
 • *1Maaaring hindi mo magamit ang paraan na contactless na pagbabayad sa ilang mga store kapag lumampas ang halaga ng pagbabayad sa isang tiyak na limit. Sa pagkakataong ito, ipasok ang cash card mo sa terminal device.
 • *2Pwede mong gamitin ang iyong debit card para sa pamimili hanggang sa limitasyon para sa "kabuuan ng pamimili (sa Japan/ibang bansa)," na siyang kabuung halaga ng pamimili sa Japan at halaga ng pamimili sa ibang bansa.
  Iba
 • Kailangan mong magtakda ng debit PIN, dagdag pa sa PIN para sa Cash Card, na ipapasok kapag ginagamit ang debit service.
 • Upang maiwasan ang ilegal na paggamit, hindi maaaring magtalaga ng numerong madaling maipalagay ng ibang tao. Kapag nag-apply ng debit PIN na hindi maaaring italaga, antimanong unawain na bukod na kakailanganin ang prosesong itinakda ng kumpanyang ito.
 • Sa pagbabago ng debit PIN, maaaring kailanganin ang muling pag-isyu ng card.
 • Para sa mga layuning proteksiyon ng seguridad, tatanggalan ng bisa ang debit PIN kapag maabot ang partikular na bilang ng mga hindi tamang paggamit tulad ng inirerekomenda ng Bangko.
Taunang Bayad / Singil Sisingilin ka ng taunang bayad at iba't ibang singil (kasama ang consumption tax).
  Taunang Bayad Wala
  Singil para sa Inisyal na Pag-issue

[Sa pagbubukas ng account] Wala

[Sa paglipat mula sa cash card (walang debit)] Wala

  Singil para sa Reissuance

[Sa kaso ng pagkawala o pagkakanakaw] 1,100 yen

[Bukod sa nasa itaas] Wala

 • Kapag na-reissue ang alinman sa Cash Card na may Debit Card Service o ang Direct Banking Card, mare-reissue din ang ibang card.
  Mga Singil para sa Paggamit sa Ibang Bansa
 • 1. Ang bawat singil sa card para sa pamimili sa ibang bansa o pagwi-withdraw mula sa isang ATM sa ibang bansa ay iko-convert sa yen sa pamamagitan ng paggamit ng standard rate na inirerekomenda ng JCB at ng rate na inirerekomenda ng Bangko (3.0%).
 • 2. Para sa mga pagwi-withdraw mula sa mga ATM sa ibang bansa, sisingilin ang 110 yen kada transaksyon.
 • Para sa mga pagwi-withdraw mula sa mga partikular na ATM, maaaring singilin ang karagdagang bayad ayon sa inirerekomenda ng naaangkop na lokal na institusyong pinansiyal.
Panahong May Bisa Pagre-renew
 • 1. Ang card ay nag-expire ng 7 taon
 • 2. Bago mawalan ng bisa ang card, magsasagawa ang Bangko ng screening upang ipasya kung kwalipikado kang mag-renew. Kung matutuklasang kwalipikado ka, ipadadala sa iyo sa koreo ang bagong Cash Card na may Debit Card Service sa address na inirehistro mo.

Maaaring hindi mai-renew ang iyong card sa mga partikular na sitwasyon, kabilang ngunit hindi limitado sa hindi paggamit sa debit service nang mahabang panahon.

Pagkakaloob ng nanaco points Para sa bawat pagbili sa isang tindahang miyembro ng JCB, ipagkakaloob ang nanaco points sa halagang tumutugma sa 0.5% ng halaga ng binili (na binuo ang mga fraction).
 • Bilang patakaran, ang bilang ng nanaco points na tumutugma sa kabuuang halagang sinisingil para sa panahon sa pagitan ng ika-16 ng nakalipas na buwan at sa ika-15 ng kasalukuyang buwan ay ipagkakaloob sa ika-15 ng susunod na buwan.
 • Naaangkop ang mas mataas na rate ng reward points para sa mga bayad sa ilang mga miyembrong tindahan (hal. mga tindahan ng Seven & i Group).
 • Hindi ipinagkakaloob ang points para sa mga partikular na bayad sa mga miyembrong tindahan (hal. mga singil na elektronikong pera at mga donasyon) at mga cash withdrawal sa lokal na currency mula sa mga ATM sa ibang bansa.
 • Hindi kwalipikado ang mga biniling binayaran nang debit para sa nanaco bonus points, na ipinagkakaloob sa ilang mga miyembrong tindahan (hal. mga tindahan ng Seven & i Group).
 • ipinagkakaloob ang nanaco points para sa mga biniling binayaran ng nanaco ayon sa ipinapasya ng Seven Card Service Co., Ltd.
 • Kung ang iyong kontrata ay para sa isang Cash Card na may Debit Card Service (isinasama ang nanaco), ang numero ng nanaco na ipinapakita sa likod ng Card ay awtomatikong inirerehistro bilang ang numero ng miyembro kung kanino ipagkakaloob ang points. Kapag pinalitan ang nanaco number dahil sa reissuance ng Card o iba pang dahilan, awtomatikong marerehistro ang bagong nanaco number upang palitan ang dati.
 • Kung nagkaroon ka ng dating kontrata para sa isang Cash Card (walang debit) at pinalitan ng Cash Card na may Debit Card Service (isinasama ang nanaco), ang nanaco number na nakarehistro para sa pagkakaloob ng points bago ang ganoong pagpapalit ay awtomatikong isasapahon sa nanaco number na nakasaad sa likod ng Cash Card na may Debit Card Service (isinasama ang nanaco).
Serbisyong Notipikasyon sa pamamagitan ng Email Para sa bawat paggamit ng debit service, ipapaalam ang mga detalye ng naaangkop na debit transaction, atbp. sa pamamagitan ng email sa nakarehistrong email address.
MyJCB
 • 1. Pinahihintulutan ng MyJCB ang mga kostumer na tingnan ang kanilang mga debit service statement.
 • 2. Puwede mong suriiin at baguhin ang limitasyon at closing date ng debit card service.
 • 3. Pinahihintulutan ng MyJCB ang mga kostumer na magrehistro ng isang ID at password at magrehistro para sa serbisyong pagpapatunay ng pagkakakilanlan na "J/Secure(TM)."
 • 4. Pinahihintulutan ng MyJCB ang mga kostumer na humingi ng nakasulat na abiso tungkol sa debit PIN.
 • 5. Puwede kang magrehistro para sa o kanselahin ang restriksyon ng paggamit ng debit card service.
Kabayaran para sa mga Pinsala Dahil sa Ilegal na Paggamit

Anumang mga pinsalang natamo dahil sa ilegal na paggamit ng debit service bilang resulta ng pagkawala o pagkakanakaw ng Cash Card na may Debit Card Service ay babayaran nang hanggang sa 5 million yen kada insidente.

 • Limitado sa mga pinsalang dulot ng anumang paggamit hanggang sa animnapung (60) araw bago ang petsa kung kailan natanggap ng Kompanya ang report tungkol sa naaangkop na pagkawala o pagkakanakaw.
Iba pang Nakakatulong na Impormasyon
 • Bibigyan ang isang kostumer na pumapasok sa isang kontrata sa debit service ng Direct Banking Card kung saan naka-print ang customer ID at numero ng kumpirmasyon, kasama ang isang Cash Card na may Debit Card Service.
 • Maaaring magbago ang mga detalye ng debit service, kabilang ang pagkakaloob ng mga nanaco points, nang walang paunang abiso.
Organisasyong Nakatalaga sa Paglutas ng Pagtatalo
Japanese Bankers Association
Kontak: Customer Relations Center
Telepono: 0570-017109
o 03-5252-3772
Mga araw na bukas: Lunes hanggang Biyernes (maliban sa mga pambansang pista opisyal at mga araw na walang pasok)
Mga oras na bukas: 9:00 hanggang 17:00

Mga iba pang pag-iingat

 • Kailangan mong magtakda ng debit PIN, dagdag pa sa PIN para sa Cash Card, na ipapasok kapag gumagamit ka ng debit service.
  *Hindi maaaring palitan ang debit PIN, maliban kapag na-reissue ang iyong card.
 • Para sa mga layuning pagprotekta sa seguridad, mawawalan ng bisa ang debit PIN kapag tinangkang gamitin ito nang takdang bilang ng beses ayon sa inirerekomenda ng Bangko.
 • Ang isang kostumer na pumapasok sa isang kontrata ng debit service ay bibigyan ng Direct Banking Card kung saan nakasulat ang customer ID at ang numero ng kompirmasyon, kasama ang isang Cash Card na may Debit Card Service.
 • Maaaring magbago ang mga detalye ng debit service, kabilang ang pagkakaloob ng mga puntos sa nanaco nang walang paunang abiso.
 • Kung hihingin mo na ma-reissue ang iyong Cash Card na may Debit Card Service kung sakaling mawala o manakaw ito, hindi mo na ito magagamit muli kahit pa mahanap mo ito paglaon.
 • Kung ma-reissue ang iyong Cash Card na may Debit Card Service, magkakaroon ang iyong card ng bagong debit card at mga numero ng nanaco (para lamang sa isang nanaco integrated card).
  Bukod dito, matapos ma-reissue ang iyong Cash Card na may Debit Card Service, hindi awtomatikong malilipat sa bagong card ang iyong balanse sa nanaco.