Text Size

Current Position :HomeOpen a Seven Bank AccountCash Card na may Debit Card ServiceProseso ng Aplikasyon

Proseso ng Aplikasyon

Kailangan mo ng Seven Bank Account upang gamitin ang Debit Card Service.

Mga bagay na maaari mong piliin kapag nag-a-apply para sa debit card

  • Maaari kang pumili ng tatlong magkakaibang disenyo ng cash card (hindi maaaring palitan ang disenyo sa sandaling ma-issue ang card).
  • Mapipili ang nanaco integrated cash card o nanaco linked cash card sa pag-aaplay ng nanaco card o nanaco mobile na makapag-iipon ng points. (Alalahanin na hindi puwedeng palitan ang nanaco integrated cash card sa nanaco linked cash card, at hindi rin puwedeng palitan ang nanaco linked cash card sa nanaco integrated cash card pagkatapos ng pag-i-issue ng card.)
  • I-i-issue ang bagong numero ng nanaco sa pagpili ng nanaco integrated cash card. Kapag mayroon na ng nanaco, hindi maililipat ang electronic money at points na natitira sa bagong i-i-issue na numero ng nanaco.

  • Kapag mayroon na ng nanaco, pakisuyong pumili ng nanaco linked cash card para makapag-ipon ng points.

Libre

Mga kostumer na may Seven Bank Account

Mag-log on upang mag-apply para sa Debit Card Service (Japanese/Ingles)

  • *Magtatagal nang hanggang dalawang linggo para makarating sa iyo ang card.

Libre

Mga kostumer na walang Seven Bank Account

Maaari kang mag-apply upang magbukas ng Seven Bank Account nang sabay.

Paraan 1Mag-apply sa Telepono

Contact Center(Tagalog/Yoll Free)
Oras ng tanggapan: Lunes hanggang Sabado 9:00~18:00
(Maliban sa Linggo, National Holidays at 12/31~1/3)

0120-677-874

Paraan 2Mag-apply para sa International Money Transfer Service nang sabay

Sa mga kostumer na gustong magbukas ng account na may International Money Transfer Service, mag-click dito

Magbukas ng Account (Sabay na Pag-a-apply)

Paraan 3Mag-apply para sa Direct Banking Service (J/E)

Magbukas ng account: Mag-apply ng bagong account (Japanese/Ingles)

Magsimula: Simulan ang iyong aplikasyon mula

Kailangan mo ng Seven Bank Account upang mag-apply para sa Debit Card Service.

Mga kostumer na may Seven Bank Account

(Palitan ng Cash Card na may Debit Card Service)

Mag-apply sa Telepono 0120-677-874

Mga kostumer na walang Seven Bank Account
Mag-apply para sa International Money Transfer Service nang sabay

Magbukas ng Account (Sabay na Pag-a-apply)

Mga kostumer na walang Seven Bank Account

Go to Top of Page