Text Size

Current Position :HomeOpen a Seven Bank AccountCash Card na may Debit Card ServiceProseso ng Aplikasyon

Proseso ng Aplikasyon

Kailangan mo ng Seven Bank Account upang gamitin ang Debit Card Service.

Mga bagay na maaari mong piliin kapag nag-a-apply para sa debit card

 • Maaari kang pumili ng tatlong magkakaibang disenyo ng cash card (hindi maaaring palitan ang disenyo sa sandaling ma-issue ang card).
 • Mapipili ang nanaco integrated cash card o nanaco linked cash card sa pag-aaplay ng nanaco card o nanaco mobile na makapag-iipon ng points. (Alalahanin na hindi puwedeng palitan ang nanaco integrated cash card sa nanaco linked cash card, at hindi rin puwedeng palitan ang nanaco linked cash card sa nanaco integrated cash card pagkatapos ng pag-i-issue ng card.)
 • I-i-issue ang bagong numero ng nanaco sa pagpili ng nanaco integrated cash card. Kapag mayroon na ng nanaco, hindi maililipat ang electronic money at points na natitira sa bagong i-i-issue na numero ng nanaco.

 • Kapag mayroon na ng nanaco, pakisuyong pumili ng nanaco linked cash card para makapag-ipon ng points.

Libre

Mga kostumer na may Seven Bank Account

Mag-log on upang mag-apply para sa Debit Card Service (Japanese/Ingles)

 • *Magtatagal nang hanggang dalawang linggo para makarating sa iyo ang card.

Libre

Mga kostumer na walang Seven Bank Account

Maaari kang mag-apply upang magbukas ng Seven Bank Account nang sabay.

Paraan 1Mag-apply sa Telepono

Customer Center (Tagalog / Toll Free)
Weekdays: 10:00~20:00
Weekends & National Holidays: 10:00~17:00
(Sarado mula Enero 1~ Enero 3)

0120-677-874

Paraan 2Mag-apply para sa International Money Transfer Service nang sabay

Sa mga kostumer na gustong magbukas ng account na may International Money Transfer Service, mag-click dito

Magbukas ng Account (Sabay na Pag-a-apply)

Paraan 3Mag-apply para sa Direct Banking Service (J/E)

Magbukas ng account: Mag-apply ng bagong account (Japanese/Ingles)

Magsimula: Simulan ang iyong aplikasyon mula

Hakbang 1Irehistro ang iyong email addressDetail

Ipadadala ang isang email na may link sa pahina ng aplikasyon sa ipinasok mong email address.
Matapos matanggap ang email, kumpletuhin ang proseso ng aplikasyon sa loob ng 24 na oras sa pahina ng aplikasyon.

 • Kung hindi mo kukumpletuhin ang proseso sa loob ng 24 na oras, kakailanganin mong simulan muli ang proseso.

 • Anumang sulat at/o notipikasyon sa hinaharap mula sa Seven Bank ay ipadadala sa nakarehistrong email address.
  Kung nagtakda ka ng mga pansala ng email, tulad pagtatakda ng mga domain, upang mahinto ang spam, maaaring hindi mo matanggap ang notipikasyong email mula sa Bangko. Palitan mo ang iyong mga setting upang makatanggap ka ng mga email mula sa Bangko. * Kung nagtakda ka ng mga pansala ng email, tukuyin ang @sevenbank.co.jp domain. Para sa mga detalye kung paano tutukuyin ang mga domain, tingnan ang website ng kompanya ng iyong mobile na telepono at/o ng iyong ISP.

Sa loob ng 24 na oras...

Sa loob ng 24 na oras...

Hakbang 2Ipasok ang iyong impormasyon sa pahina ng aplikasyon na pinupuntahan ng link sa natanggap mong emailDetail

Tingnan ang Mga Kondisyon sa Paggamit at iba pa, at kung sumasang-ayon ka sa mga kondisyon, ipasok ang iyong impormasyon.

May dalawang paraan upang mag-apply at magbukas ng account!
Maaari mong piliin ang paraan na pinakamadali at pinakamainam para sa iyo.

Paraan ng Aplikasyon

Magbukas ng account online
(Mag-apply ng account sa pamamagitan ng Internet.)

Magbukas ng account sa pamamagitan ng sulat sa koreo
(Humingi ng mga dokumento para sa pagbubukas ng account.)

Kailangan mo bang magpadala ng anuman sa Bangko?

Hindi Oo
1. Form ng aplikasyon upang magbukas ng Seven Bank account (para sa mga indibidwal)
2. Dalawang dokumento ng pagkakakilanlan (isang opisyal na sertipiko at isang bill o resibo)

Mga paraan upang tanggapin ang cash card

Sertipikadong sulat sa koreo Napasimpleng rehistradong sulat sa koreo

Panahong palilipasin bago matanggap ang card

Humigit kumulang ng 2 linggo pagkatapos ng application. Humigit kumulang ng 2 linggo, pagkatapos matanggap ng Seven Bank ang application form.

Sino ang maaaring tumanggap ng sobre (cash card)

Aplikante lamang
(Kailangang magpakita ang tagatanggap ng patunay ng personal na pagkakakilanlan)
Mga tao rin bukod sa aplikante
(Tanging ang aplikante ang maaaring magbukas sa sobre)
 • Para mag-apply, kailangan ang patunay ng personal na pagkakakilanlan

 • Depende sa impormasyong ipinasok mo noong nag-apply ka para magbukas ng account, maaaring kailangan mong magbukas ng account sa pamamagitan ng sulat sa koreo.

 • Kung mag-a-apply kang magbukas ng account sa mga panahon ng pista opisyal tulad sa Araw ng Bagong Taon o Golden Week, maaaring mas matagal iproseso ang iyong aplikasyon kaysa sa karaniwan.

May dalawang paraan upang mag-apply at magbukas ng account!
Maaari mong piliin ang paraan na pinakamadali at pinakamainam para sa iyo.

 • Para mag-apply, kailangan ang patunay ng personal na pagkakakilanlan

 • Depende sa impormasyong ipinasok mo noong nag-apply ka para magbukas ng account, maaaring kailangan mong magbukas ng account sa pamamagitan ng sulat sa koreo.

 • Kung mag-a-apply kang magbukas ng account sa mga panahon ng pista opisyal tulad sa Araw ng Bagong Taon o Golden Week, maaaring mas matagal iproseso ang iyong aplikasyon kaysa sa karaniwan.

Magbukas ng account online Madali

Magbukas ng account sa pamamagitan ng sulat sa koreo

Ihulog ang iyong form ng palikasyon at mga dokumento ng personal na pagkakakilanlan

Darating sa iyong address sa koreo ang isang form ng aplikasyon upang magbukas ng Seven Bank account (para sa mga indibidwal) kung saan naka-print ang iyong impormasyon.
Sagutan ang mga kinakailangang impormasyon, ilagay ang form ng aplikasyon at ang iyong mga dokumento ng personal na pagkakakilanlan sa sobre, at ipadala ito sa Seven Bank.

Magbukas ng account online Madali

Magbukas ng account sa pamamagitan ng sulat sa koreo

Ihulog ang iyong form ng palikasyon at mga dokumento ng personal na pagkakakilanlan

Darating sa iyong address sa koreo ang isang form ng aplikasyon upang magbukas ng Seven Bank account (para sa mga indibidwal) kung saan naka-print ang iyong impormasyon.
Sagutan ang mga kinakailangang impormasyon, ilagay ang form ng aplikasyon at ang iyong mga dokumento ng personal na pagkakakilanlan sa sobre, at ipadala ito sa Seven Bank.

Hakbang 3Tanggapin ang cash cardDetail

Tanggapin sa pamamagitan ng sertipikadong sulat sa koreo

Makakatanggap ka ng form ng notipikasyon mula sa Japan Post. Sundin ang mga tagubiling nakasulat sa form upang tanggapin ang card.
Kapag tinatanggap ang card sa iyong bahay o sa Japan Post Customer Service Desk,
ipakita ang iyong personal na pagkakakilanlanupang tanggapin ang sobre (cash card).

Tanggapin sa pamamagitan ng napasimpleng rehistradong sulat sa koreo

Darating ang iyong cash card mula sa Seven Bank bilang napasimpleng rehistradong sulat sa koreo.

Makakatanggap ka ng form ng notipikasyon mula sa Japan Post. Sundin ang mga tagubiling nakasulat sa form upang tanggapin ang card. Kapag tinatanggap ang card sa iyong bahay o sa Japan Post Customer Service Desk,
ipakita ang iyong personal na pagkakakilanlan upang tanggapin ang sobre (cash card).

Darating ang iyong cash card mula sa Seven Bank bilang napasimpleng rehistradong sulat sa koreo.

Hakbang 4Magrehistro para sa Direct Banking ServiceDetail

Upang gamitin ang Direct Banking Service, kailangan mo munang magreshistro.

Paano magrehistro at gamitin ang Direct Banking Service

Magagamit mo na ngayon ang Direct Banking Service at gumawa ng mga transaksyon sa mga ATM

 • Upang mag-apply, kailangan ang personal na pagkakakilanlan.
  Ihanda ang mga dokumento ng personal na pagkakakilanlan na paunang tinukoy ng Seven Bank.
  Tungkol sa mga dokumento ng personal na pagkakakilanlan
 • Maaaring makansela ang iyong aplikasyon upang magbukas ng account sa mga sumusunod na sitwasyon:
  • Kung hindi maihahatid ang cash card sa address na isinaad mo sa iyong form ng aplikasyon dahil hindi dumarating ang sulat o mga kaparehong dahilan.
  • Kung hindi mo tatanggapin ang paghahatid ng cash card hanggang sa pagpapaso ng panahon ng pag-iimbak matapos maihatid ang "Abiso tungkol sa Pagtatangkang Ihatid".
  • Kung matuklasan na iba ang nasyonalidad mo kapag ipapakita mo ang iyong personal na pagkakakilanlan upang tanggapin ang sertipikadong sulat sa koreo.
Kailangan mo ng Seven Bank Account upang mag-apply para sa Debit Card Service.

Mga kostumer na may Seven Bank Account

(Palitan ng Cash Card na may Debit Card Service)

Mag-apply sa Telepono 0120-677-874

Mga kostumer na walang Seven Bank Account
Mag-apply para sa International Money Transfer Service nang sabay

Magbukas ng Account (Sabay na Pag-a-apply)

Mga kostumer na walang Seven Bank Account

Go to Top of Page