Kailangan mo ng Seven Bank Account upang gamitin ang Debit Card Service.

Mga bagay na maaari mong piliin kapag nag-a-apply para sa debit card

  • Maaari kang pumili ng dalawa magkakaibang disenyo ng cash card (hindi maaaring palitan ang disenyo sa sandaling ma-issue ang card).
  • Mapipili ang nanaco integrated cash card o nanaco linked cash card sa pag-aaplay ng nanaco card o nanaco mobile na makapag-iipon ng points. (Alalahanin na hindi puwedeng palitan ang nanaco integrated cash card sa nanaco linked cash card, at hindi rin puwedeng palitan ang nanaco linked cash card sa nanaco integrated cash card pagkatapos ng pag-i-issue ng card.)
 • iI-i-issue ang bagong numero ng nanaco sa pagpili ng nanaco integrated cash card. Kapag mayroon na ng nanaco, hindi maililipat ang electronic money at points na natitira sa bagong i-i-issue na numero ng nanaco.
 • iKapag mayroon na ng nanaco, pakisuyong pumili ng nanaco linked cash card para makapag-ipon ng points.

Libre

Mga kostumer na may Seven Bank Account

Libre

Mga kostumer na walang Seven Bank Account

Maaari kang mag-apply upang magbukas ng Seven Bank Account nang sabay.

 1. Paraan1

  Mag-apply para sa International Money Transfer Service nang sabay

 2. Paraan2

  Mag-apply para sa Direct Banking Service (J/E)

  Magbukas ng account: Mag-apply ng bagong account (Japanese/Ingles)

  Magsimula: Simulan ang iyong aplikasyon mula

Kailangan mo ng Seven Bank Account upang mag-apply para sa Debit Card Service.