Text Size

Current Position :HomeOpen a Seven Bank AccountCash Card na may Debit Card ServiceTulongNawala o Ninakaw ang Cash Card/Nakalimutan ang PIN

Nawala o Ninakaw ang Cash Card/Nakalimutan ang PIN

Nawala o ninakaw ang cash card

Kung nawala mo ang iyong Cash Card na may Debit Card Service o ninakaw ito, agad na gawin ang proseso sa ibaba.

Proseso mula sa Direct Banking Service

Gawin ang proseso upang ma-reissue ang card na nawala o ninakaw mula sa Direct Banking Service.
Makakansela ang iyong card sa sandaling makumpleto mo ang proseso.

Mag-log on sa Direct Banking Service upang ma-reissue ang iyong card

Gawin ang proseso sa telepono (may makukuhang suporta sa iba't ibang wika)

Customer Center (Tagalog)
Weekdays: 10:00~20:00
Weekends & National Holidays: 10:00~17:00
(Sarado mula Enero 1~ Enero 3)

0120-677-874(Libre ang toll)

  • *Ang mga kahilingan para sa pagsuspinde sa account o mga katulad nito dahil sa nawala o ninakaw na card ay tinatanggap ng Sentro ng Telepono (sa Japanese at Ingles) 24 na oras bawat araw.

Sentro ng Telepono ng Seven Bank (8:00 hanggang 21:00)

0088-21-1189(Libre ang toll)

03-5610-7730(May bayad)

  • Kung hihingin mo na ma-reissue ang iyong Cash Card na may Debit Card Service kung sakaling mawala o manakaw ito, hindi mo na ito magagamit muli kahit pa mahanap mo ito paglaon.

  • Kung ma-reissue ang iyong cash card, magkakaroon ang iyong card ng bagong debit card at mga numero ng nanaco (para lamang sa isang nanaco integrated card).
    Bukod dito, matapos ma-reissue ang iyong Cash Card na may Debit Card Service, hindi awtomatikong malilipat sa bagong card ang iyong balanse sa nanaco.

  • Upang kanselahin ang elektronikong perang nanaco o ilipat ang iyong balanse, makipag-ugnayan sa nanaco inquiries center (Hapones)

Nakalimutang Debit PIN

Kung nakalimutan mo ang iyong debit PIN, humingi ng form ng notipikasyon para sa PIN mula sa MyJCB.
Maaari mong gamitin ang MyJCB mula sa Direct Banking Service.

Mag-log on sa Direct Banking Service upang gamitin ang MyJCB

  • Kung nakalimutan mo ang iyong cash card PIN, ang proseso ng pag-issue ng bagong PIN ay iba sa prosesong nabanggit sa itaas.
    Para sa mga detalye, mag-click dito

  • Ang MyJCB ay magagamit sa Japanese (kabilang ang mga email at notipikasyon).

Kailangan mo ng Seven Bank Account upang mag-apply para sa Debit Card Service.

Mga kostumer na may Seven Bank Account

(Palitan ng Cash Card na may Debit Card Service)

Mag-apply sa Telepono 0120-677-874

Mga kostumer na walang Seven Bank Account
Mag-apply para sa International Money Transfer Service nang sabay

Magbukas ng Account (Sabay na Pag-a-apply)

Mga kostumer na walang Seven Bank Account

Go to Top of Page