Text Size

Current Position :HomeOpen a Seven Bank AccountCash Card na may Debit Card ServiceNawala o Ninakaw ang Cash Card

Nawala o Ninakaw ang Cash Card

Nawala o ninakaw ang cash card

Kung nawala mo ang iyong Cash Card na may Debit Card Service o ninakaw ito, agad na gawin ang proseso sa ibaba.

Proseso mula sa Direct Banking Service

Gawin ang proseso upang ma-reissue ang card na nawala o ninakaw mula sa Direct Banking Service.
Makakansela ang iyong card sa sandaling makumpleto mo ang proseso.

Mag-log on sa Direct Banking Service upang ma-reissue ang iyong card

Gawin ang proseso sa telepono (may makukuhang suporta sa iba't ibang wika)

Contact Center(Tagalog)
Oras ng tanggapan: Lunes hanggang Sabado 9:00~18:00
(Maliban sa Linggo, National Holidays at 12/31~1/3)

0120-677-874(Libre ang toll)

  • *Ang mga kahilingan para sa pagsuspinde sa account o mga katulad nito dahil sa nawala o ninakaw na card ay tinatanggap ng Sentro ng Telepono (sa Japanese at Ingles) 24 na oras bawat araw.

Sentro ng Contact ng Seven Bank
Lunes hanggang Sabado 9:00~18:00 (Maliban sa Linggo, National Holidays at 12/31~1/3)

0088-21-1189(Libre ang toll)

03-5610-7730(May bayad)

  • Kung hihingin mo na ma-reissue ang iyong Cash Card na may Debit Card Service kung sakaling mawala o manakaw ito, hindi mo na ito magagamit muli kahit pa mahanap mo ito paglaon.

  • Kung ma-reissue ang iyong cash card, magkakaroon ang iyong card ng bagong debit card at mga numero ng nanaco (para lamang sa isang nanaco integrated card).
    Bukod dito, matapos ma-reissue ang iyong Cash Card na may Debit Card Service, hindi awtomatikong malilipat sa bagong card ang iyong balanse sa nanaco.

  • Upang kanselahin ang elektronikong perang nanaco o ilipat ang iyong balanse, makipag-ugnayan sa nanaco inquiries center (Hapones)

Go to Top of Page