Nawala o ninakaw ang cash card

Kung nawala mo ang iyong Cash Card na may Debit Card Service o ninakaw ito, agad na gawin ang proseso sa ibaba.

Proseso mula sa Direct Banking Service

Gawin ang proseso upang ma-reissue ang card na nawala o ninakaw mula sa Direct Banking Service.
Makakansela ang iyong card sa sandaling makumpleto mo ang proseso.

Gawin ang proseso sa telepono (may makukuhang suporta sa iba't ibang wika)

Contact Center(Tagalog)
Oras ng tanggapan: Lunes hanggang Sabado 9:00~18:00
(Maliban sa Linggo, National Holidays at 12/31~1/3)

0120-677-874(Libre ang toll)

  • Ang mga kahilingan para sa pagsuspinde sa account o mga katulad nito dahil sa nawala o ninakaw na card ay tinatanggap ng Sentro ng Telepono (sa Japanese at Ingles) 24 na oras bawat araw.

Sentro ng Contact ng Seven Bank
Lunes hanggang Sabado 9:00~18:00 (Maliban sa Linggo, National Holidays at 12/31~1/3)

0088-21-1189(Libre ang toll)

03-5610-7730(May bayad)

  • iKung hihingin mo na ma-reissue ang iyong Cash Card na may Debit Card Service kung sakaling mawala o manakaw ito, hindi mo na ito magagamit muli kahit pa mahanap mo ito paglaon.
  • iKung ma-reissue ang iyong cash card, magkakaroon ang iyong card ng bagong debit card at mga numero ng nanaco (para lamang sa isang nanaco integrated card).
    Bukod dito, matapos ma-reissue ang iyong Cash Card na may Debit Card Service, hindi awtomatikong malilipat sa bagong card ang iyong balanse sa nanaco.
  • i Upang kanselahin ang elektronikong perang nanaco o ilipat ang iyong balanse, makipag-ugnayan sa nanaco inquiries center (Hapones) Open in new window